เทศบาลพะวงเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

Spread the love

จังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพะวง

            วันที่ (22 ก.ค.63) ที่ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพะวง โดยมีนายเจือ กิ้มอั้น นายกเทศมนตรีตำบลพะวง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพะวงและจิตอาสาประจำเทศบาลตำบลพะวง กว่า 50 คน เข้าร่วมในพิธี

            เทศบาลตำบลพะวง ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยความประสงค์ของศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เทศบาลตำบลพะวงจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลพะวง ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563

            โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาเหตุการณ์ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉิน ให้เป็นระบบรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการการบริหารจัดการ สาธารณภัย ในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ องค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการแผนผัง เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และเพิ่มทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อย่างเข้มแข็ง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์

            นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้มีความเข้มแข็งและจิตอาสาทุกคนมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ ที่จะส่งผลให้ประชาชนในเขตที่มีภัยพิบัติ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น อีกด้วย

ภาพ / อรรคพงษ์ บุญชีพ    ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts