มทร.ศรีวิชัย​ จัดเสวนา​   Smart​ City​  ในมุมมองคนสงขลา

มทร.ศรีวิชัย​ จัดเสวนา​   Smart​ City​ 
Spread the love

มทร.ศรีวิชัย จัดเสวนา   Smart City  ในมุมมองคนสงขลา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย)  จัดเสวนาชวนคณะผู้บริหารเทศบาลนครสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น คณะนักวิจัย และประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา ร่วมพูดคุยประเด็นพัฒนาสงขลาสู่เมืองอัจฉริยะ

วันนี้ (16 ก.ค.63) ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะเบด วาเคชัน จ.สงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ผู้ช่วยศาตราจารย์อุดร นามเสน  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  รองศาตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย) นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง เภสัชกรหญิงชโลม เกตุจินดา อุปนายกสมาคมผู้บริโภค และประชาชนเขตเทศบาลนครสงขลา เข้าร่วมโครงการเสวนา Smart City ในมุมมองของคนสงขลา ตามแผนงานการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมือง  และโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  กล่าวขณะเป็นประธานในพิธีว่า จากนโยบายประเทศกำหนดให้ประเทศไทยเดินหน้าพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ” หรือ  “Smart City” อย่างเต็มตัว โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในระยะแรกได้พัฒนาแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2562 เตรียมจะขยายไปสู่ 24 จังหวัด 30 พื้นที่ จนถึงปี 2565 ซึ่งพื้นที่จังหวัดสงขลาก็ได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มดังกล่าวนี้ด้วย โดยรูปแบบของเมืองอัจฉริยะ จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน คือ เศรษฐกิจอัจฉริยะ   ขนส่งอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ การดำรงชีวิตอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ พลเมืองอัจฉริยะ และการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ  เป้าหมายของการจัดเสวนาครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินการโครงการแก่กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนชาวสงขลา

ด้าน รองศาตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย) กล่าวด้วยว่า  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  (มทร.ศรีวิชัย) ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โครงการ การพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา ภายใต้แผนงาน มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ โปรแกรม 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม แพลตฟอร์ม 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันกลไกนโยบาย กลไกการมีส่วนร่วม และกลไกด้านบุคลากรของรัฐ ในการเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม  และกำหนดแนวทาง วิธีการและระบบดำเนินการ ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม (Smart environment)

มทร.ศรีวิชัย​ จัดเสวนา​   Smart​ City​ 

ผศ.ดร. ชลัท  ทิพากรเกียรติ  หัวหน้าโครงการย่อย 3 ได้กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมว่า  งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาเมืองและโครงสร้างเพื่อพัฒนาสงขลาเป็นเมืองอัจฉริยะร่วมกับภาคีทั้ง หน่วยงานรัฐ  เอกชน  ชุมชน  และภาควิชาการ  จ.สงขลา  โดยจะทำการศึกษา  วิเคราะห์  พื้นที่ที่มีศักยภาพ  เพื่อส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ  ถัดจากนั้นคือการวางแผนพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิต  และกำหนดแนวทาง   วิธีการ  และมาตรการ  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม  โดยในทุกขั้นตอนจะผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน หลังจากคณะผู้วิจัยได้รวบรวมปัญหาจากการทำการสนทนากลุ่ม พบว่า ปัญหาหลักคือสิ่งแวดล้อม  และการจราจร จึงกำหนดโดยกรอบการวิจัยเป็น 3 งานหลัก คือ งานรวบรวมข้อมูล   งานประเมินผล/การถ่ายทอดเทคโนโลยี/การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้โครงการ  และงานวิเคราะห์ข้อมูล/สร้างต้นแบบสำหรับ City lab/pilot study/Feedback   โดยมีผลลัพธ์จากงานวิจัยเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  ปัญหาจราจร  และปัญหาด้านเศรษฐกิจ   ซึ่งผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์คือ  ประชาชนในพื้นที่ ผู้ใช้ทาง  นักท่องเที่ยว  และผู้ทำธุรกิจในพื้นที่โครงการ

                 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts