เทศบาลหาดใหญ่ร่วม14 เทศบาลภาคใต้ จัดประชุมเมืองสีเขียว

Spread the love

การประชุม “Coordination Meeting For IMT-GT Green Cities Mayor Council”

         

                    เทศบาลนครหาดใหญ่ ในฐานะรองประธานสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT จัดการประชุมCoordination Meeting For IMT-GT Green Cities Mayor Council” ” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทพาโร โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทั้ง 14 จังหวัดในภาคใต้ เข้าร่วมประชุม โดยมีนายอมร  วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธี

นายอมร วงศ์วรรณ

การจัดการประชุมในครั้งนี้  สืบเนื่องจากศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภาคแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Centre for Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Sub-regional Cooperation : CIMT) ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลนครหาดใหญ่ ในฐานะรองประธานสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT จัดการประชุม Coordination Meeting For IMT-GT Green Cities Mayor Council” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • รับสมัครเมืองที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT
  • รับสมัครเมืองที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามสาขายุทธศาสตร์เมืองสีเขียว ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่

1.ด้านการขนส่ง (Transport)

2.ด้านพลังงงาน (Energy)

3.ด้านการจัดการขยะมูลฝอย (Solid Waste Management)

4.ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

5.ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education Sustainable Development)

6.ด้านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

7.ด้านความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Carbon Literacy)

รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสำคัญที่จะจัดขึ้นภายในปีนี้ จำนวน 3 รายการ ได้แก่

1.การประชุมรายสาขา ทั้ง 7 สาขา ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างประเทศอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย ซึ่งประเทศไทยเป็น Lead City จำนวน 2 สาขา คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็น Lead City ด้านการขนส่ง (Transport) และเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็น Lead City ด้านความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Carbon Literacy) โดยจัดประชุมขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

2.การประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ.2563

3.การประชุมนายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 4 ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ.2563

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts