รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ติดตาม การก่อสร้าง ศูนย์พักพิงชั่วคราว ผู้ประสบภัย จังหวัดสงขลา

ศูนย์พักพิงชั่วคราว
Spread the love

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา

            วันนี้(16 ก.ค.63) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานจังหวัดสงขลา สำนักงาน ปภ.จังหวัดสงขลา สำนักงาน ปภ.จังหวัดสงขลา สาขาระโนด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา อำเภอระโนด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอนและ กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย เข้าร่วม

นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์

            การดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดำเนินการก่อสร้างโดย เงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 จำนวน 20,000,000 บาท และงบประมาณ อบต.ท่าบอน จำนวน 6,474,000 บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 844,000.75 บาท ซึ่งเป็นค่ายกเว้นการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ ก่อสร้างใกล้บริเวณที่ตั้งสำนักงาน อบต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา บนที่ดินจำนวน 6 ไร่ ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากการประชุมสภา อบต.ท่าบอนวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 รูปแบบของอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว ซึ่งรองรับคนได้ จำนวน 300 คน

ศูนย์พักพิงชั่วคราว

            สำหรับการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา วันนี้ การก่อสร้างตัวอาคารศูนย์พักพิง อยู่ระหว่างการเทคอนกรีตคาน RB หลังคา และบ่มคอนกรีตเสา การขยายเขตไฟฟ้า คงเหลือในการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานรอบอาคาร การขุดเจาะบ่อบาดาล ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการก่อสร้างอาคารควบคุมคุณภาพน้ำ ผลการดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนการก่อสร้างเข้าสู่งวดที่ 5 ของการก่อสร้าง ผลการดำเนินงานโดยภาพรวมคิดเป็น 43 เปอร์เซ็นต์

ศูนย์พักพิงชั่วคราว

            นอกจากนี้มีการชี้แจงงบประมาณที่เหลือจากการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงฯ เป็นเงิน 3,995,116.47 บาท จากการเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563 ให้นำงบประมาณที่เหลือดำเนินการ สร้างถนนคอนกรีตหรือลานคอนกรีตโดยรอบตัวอาคารศูนย์พักพิง สร้างอาคารเอนกประสงค์หรือโรงครัว ระบบไฟฟ้าโดยรอบอาคาร และติดตั้งพัดลมระบบความร้อน อีกด้วย

            ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ มอบหมายมีมติเห็นชอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ออกแบบ ประมาณการ เพื่อนำเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เห็นชอบ และส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ ศอญ.จอส. พิจารณาอนุมัติต่อไป

ภาพ / อรรคพงษ์ บุญชีพ       ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts