ชาวบ้าน 3 ต. ใน อ.จะนะ นับพัน ร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรม

Spread the love

ชาวบ้าน 3 ต. ใน อ.จะนะ นับพัน ร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรม ด้าน ศอ.บต. เตรียมชั่งน้ำหนัก หนุน-ค้าน เพื่อพัฒนาเมืองต้นแบบที่ 4


วันนี้ (11 กรกฎาคม 2563) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยวาจา เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ที่โรงเรียนจะนะวิทยา ต.สะกอม อ.จะนะ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการขยายผลจากโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ ศอ.บต. ขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีประชาชนในพื้นที่ 3 ตำบล ประกอบด้วย ต.นาทับ ต.ตลิ่งชัน และ ต.สะกอม ซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนที่มีส่วนได้เสียในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมก้าวหน้า เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างสนใจเข้ามาร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก


สำหรับการเปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยวาจา เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ อ.จะนะ จ.สงขลา บรรยากาศบนเวที เป็นการนำเสนอข้อมูลจากภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอทิศทางการพัฒนาตามกรอบแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ และนำเสนอแผนการลงทุนและนำเสนอผังการใช้ประโยชนที่ดินตามแผนการลงทุนของภาคเอกชน โดยมี นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายโรงงาน บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ นายกันต์ภัทร แสงจันทร์ ที่ปรึกษา ไออาร์พีซี นอกจากนี้มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจฯ อย่างเปิดกว้างในครั้งนี้อีกด้วย


ด้าน นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า ก่อนสร้างอุตสาหกรรมต่างๆ ภาคเอกชนจะต้องศึกษา EIA หรือผลกระทบที่จะขึ้นกับสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำลายธรรมชาติโดยเจตนาและไม่เจตนา ทั้งนี้ภาคเอกชนจะไม่เข้ารุกล้ำถิ่นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำกิน เนื่องจาก ดำเนินโครงการในเขตที่ดินของเอกชนทั้งสิ้น ทั้งนี้ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เผยอีกว่า ศอ.บต. ไม่เคยมีเจตจำนงของการทำลายความสุขของประชาชนแม้แต่เพียงเล็กน้อย หากทำแล้วประชาชนอยู่ไม่ดี กินอยู่ไม่ได้ ไม่มีความสุขก็อย่าทำ” วันนี้เราต้องพิจารณาปัญหาเรื่อง แรงงานว่างงาน พัฒนาพืชผลทางการเกษตร ก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อยกระดับพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพ รายได้ การศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดี


ด้าน นายรอแฝด แหละโด ประชาชน ต.ตลิ่งชัน หนึ่งในผู้ที่มาร่วมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เผยว่า ตนเป็นคนหนึ่งที่อยู่กับอาชีพประมง ส่วนใหญ่ได้ปลามาก็ต้องจ่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง เพราะชาวประมงส่วนใหญ่กู้เงิน ไม่มีโอกาสที่จะเกณฑราคาได้ ขอให้ ศอ.บต. ร่วมสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือชาวประมง


ด้าน นางสาวจิตรลดา คำนุ้ย จาก ต,ตลิ่งชัน เผยว่า ต้องการให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ดูแลด้านการสาธารณนูปโภคและยังคงรักษาธรรมชาติไว้ พัฒนาด้านการศึกษาและให้รองรับแรงงานในพื้นที่เข้าทำงาน


ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยให้อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งระบบและครบวงจรบนฐานความร่วมมือที่ดีของภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อทั้งในเชิงกายภาพและภูมิสังคมกับจังหวัดชายแดนภาคใต้และต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเมืองต้นแบบอีกแห่งหนึ่ง อีกทั้งเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าทางเศรษฐกิจจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งระบบไปสู่การพัฒนาที่ก้าวหน้าขึ้นอีกระดับ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts