ประกวดตราสัญลักษณ์ เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา ปี 2563 

Spread the love

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ โครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา ปี 2563 ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการการพัฒนาพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา
 2. เพื่อสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของโครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา
 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนชาวสงขลา และบุคคลในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ทั่วไป

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 1. ผู้มีสิทธิ์ส่งประกวดเป็นนักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดสงขลา และบุคคลในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ทั่วไป
 2. ผู้ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองไม่นำส่วนหนึ่งส่วนใดของตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบของตนเอง
 3. ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานการออกแบบได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้นงาน
 4. ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องจัดทำหรือผลิตขึ้นใหม่ไม่เคยนำเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 5. ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเลียนแบบตราสัญลักษณ์ของผู้อื่น ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัล หากพบภายหลังว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ คณะกรรมการตัดสินจะตัดสิทธิ์การได้รางวัลของผลงานชิ้นนั้น ๆ โดยเจ้าของผลไม่สามารถฟ้องร้องได้ในทุกกรณี
 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา มีสิทธิ์ในการปรับปรุงแบบผลงานที่ได้รางวัลให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน
 8. ผลการทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา มีสิทธิ์ที่จะนำไปเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ได้
 9. ผลการพิจารณาและการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถนำไปฟ้องร้องหรือดำเนินคดีใด ๆ ได้

แนวคิดหลักในการออกแบบ

 1. โครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังต่อไปนี้
  • โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาพื้นที่กิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเมืองอัจฉริยะสงขลา
  • โครงการย่อยที่ 2 ระบบเตือนภัยมลพิษทางอากาศสำหรับเทศบาลนครสงขลาเมืองอัจฉริยะ
  • โครงการย่อยที่ 3 ระบบจราจรอัจฉริยะสำหรับเมืองสงขลาน่าอยู่
 2. วิสัยทัศน์
  โครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา เป็นทีมวิจัยที่ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาให้สงขลาเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ
 3. พันธกิจ
 • ผลิตผลงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสงขลาเป็นเมืองอัจฉริยะ
 • บริการวิชาการเพื่องสร้างความเข้มแข็งและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ตราสัญลักษณ์ต้องสื่อความหมายของโครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์ เมืองอัจฉริยะ ของเทศบาลนครสงขลา
 2. ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างผลงาน
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีขนาดไม่เกิน 30 × 30 เซนติเมตร และไม่เล็กกว่า 10 ×10 เซนติเมตร พร้อมทั้งย่อส่วนในขนาด 3 ×3 เซนติเมตร ทั้งแบบสีและขาวดำ จำนวน 1 ชิ้นต่อ 1 ผลงาน ในกระดาษขนาด A4 พร้อมคำอธิบายประกอบแบบตราสัญลักษณ์ในแผ่นเดียวกัน
 4. ส่งผลงานผ่านอิเมล์ โดยบันทึกไฟล์ในนามสกุล tif ความละเอียด 1,200 DPI

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. สมัครเข้าร่วมประกวดออนไลน์ที่ https://docs.google.com/forms/d/12XwbETglwcgHzDvKx5EgmkDfU-ml0-8G-VevFwdWG3o/viewform
 2. หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร จากนั้นกรอกข้อมูลในใบสมัครแล้วส่งไปที่ อีเมล์ cityinfralab@gmail.com หรือ เพจเฟซบุ๊ก City infrastructure lab
 3. ส่งผลงานผ่านช่องทางอีเมล์ cityinfralab@gmail.com
 4. ส่งผลงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนนี้จนถึง 10 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศผลการประกวดอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://cityinfralab.rmutsv.ac.th/ และ เพจเฟซบุ๊ก City infrastructure lab

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล เป็นเงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาล นครสงขลา สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาสงขลา
 • โทรศัพท์ 062-2435571
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts