ศอ.บต.แถลงผลงาน 6 เดือน

Spread the love

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560   นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม ” ก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคง กับ ศอ.บต. กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน ” โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร  รองเลขาธิการ ศอ.บต.  นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์  รองเลขาธิการ ศอ.บต.  นายเถกิงศักดิ์  ยกศิริ  รองเลขาธิการ ศอ.บต.  ร่วมแถลงผลการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่และภารกิจของ ศอ.บต  ในรอบ 6 เดือน ที่ ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล) บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ลูเสือสันติสุข ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน ?เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ? และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานโดยขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน 7 กลุ่มภารกิจงาน และกำหนดเป้าหมายบูรณาการ 4 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 1 พื้นที่มีระบบเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัย ทั้งในเขตเมือง ชุมชน และหมู่บ้านเป้าหมายให้มีความประสานสอดคล้องกันทั้งมิติการพัฒนา ความมั่นคง และการสร้างความเข้าใจ เป้าหมายที่ 2 เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เป้าหมายที่ 3 ประชาชนและชุมชนได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพจากภาครัฐ รวมทั้งมีความเข้าใจ หลักศาสนาที่ถูกต้อง สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุขในสังคมมีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม เป้าหมายที่ 4 ภาคส่วนต่างๆ มีความเข้าใจและสนับสนุนภาครัฐแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี
สำหรับความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ ?สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน?  อ.หนองจิก จ.ปัตตานี การปลูกปาล์มน้ำมัน เตรียมขยายพื้นที่ปลูกปาล์มในพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่า และไม่ถูกใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่อำเภอหนองจิก ในพื้นที่ 20,000 การปศุสัตว์ มีการกระตุ้นให้มีการเลี้ยงแพะ และเตรียมขยายพื้นที่การเลี้ยงโคเนื้อ ประมงพื้นบ้าน มีการเตรียมการเพื่อยกระดับการผลิต และแปรรูปทั้งระบบ โดยอ.เบตง จังหวัดยะลา เร่งรัดการลงทุนในธุรกิจพลังงานอย่างน้อย 2 โรง การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่เบตง และปลากือเลาะห์ เพื่อจัดทำเป็นสินค้า Premium Grade การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว โดยเร่งรัดผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการเจรจาเอกชนร่วมลงทุนกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งนี้ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงและยกระดับสถานีสุไหงโก-ลก และส่งเสริมการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้า (คลังสินค้า) โครงการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคม และโครงการจัดตั้งเมืองการค้าปลอดภาษี การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างกัลยณมิตร ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน นำไปสู่เป้าหมายเดียวกันของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics