สรุป HATYAI POLL  เรื่อง “ ความเชื่อมั่นของรัฐบาลต่อการแก้ปัญหาไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19)”

Spread the love

สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล HATYAI POLL  เรื่อง “ ความเชื่อมั่นของรัฐบาลต่อการแก้ปัญหาไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19)”


หาดใหญ่โพลโดยสำนักวิจัยและพัฒนำ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลต่อการแก้ปัญหาไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 419คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถำม จำนวน 200 คน และด้วยวิธีแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 219 คน ระหว่างวันที่ 1-20 กุมภำพันธ์ 2563 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 77.33) อายุอยู่ในช่วง 21-23 ปี (ร้อยละ 33.73)
รองลงมา ช่วงอายุ 24-26 ปี (ร้อยละ 32.55) และช่วงอายุ 31-35 ปี (ร้อยละ 15.33) ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี(ร้อยละ 87.11) และมีภูมิลำเนาในจังหวัดสงขลา มากที่สุด (ร้อยละ56.09) รองลงมา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละ 8.35 และ 8.11 ตามลำดับ
สรุปผลการสำรวจ
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผย
ผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.55 มีความวิตกกังวลกับการระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) และส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นในการควบคุมการระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของรัฐบาลผ่านจุดคัดกรองในสนามบินต่างๆ (ร้อยละ 63.25)
ส่วนผลกระทบของการระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 87.59 เห็นว่าการระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับปานกลางถึงมาก รองลงมา ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับน้อย และไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 7.88 และ 4.53 ตามล าดับ
ประชำกรต้องกำรให้รัฐบำลตรวจนักท่องเที่ยวในประเทศที่แพร่ระบำดอย่ำงละเอียดและต่อเนื่องมำกที่สุด (ร้อยละ 57.97) และสร้ำงควำมตระหนัก/ให้ควำมรู้ให้กับประชำชน (ร้อยละ 24.40)

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts