การอบรมเจ้าหน้าที่รัฐให้ก้าวทัน Thailand 4.0

Spread the love

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563   ณ โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่  ห้องสมิหลาบี ชั้น 2  ได้จัดการสัมมนาและอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ก้าวทัน “Thailand 4.0 “  โดยมีนายบุญธรรม  มุณีกาญจน์  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายพิทยา  รัตนพันธ์  ผู้แทนผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  กล่าวรายงาน

         กิจกรรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐให้ก้าวทัน “Thailand 4.0” ประจําปี พุทธศักราช 2563  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้ข้าราชการและบุคลากร ภาครัฐ เร่งพัฒนาตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน ของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้มีการนําร่างแนวทาง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลดังกล่าวปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างกําลังคนในสังกัด เพื่อสนับสนุน การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งการจัด กิจกรรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายจํานวน 45 คน เป็นข้าราชการ พนักราชการ และลูกจ้างของ ศอ.บต. การอบรมครั้งนี้มีระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์  2563  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม และได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติ ราชการและนําไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้

3. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บุคลากรของ ศอ.บต.

4. เปิดโลกทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

5. สามารถนําเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างสภาพแวดล้อม ให้ภาครัฐ ปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

การอบรมบรรยายเทคโนโลยีก้าวล้ำสู่อนาคต และ Internet of thing กับ Thailand 4.0  โดยวิทยากรจากบริษัท อินสไปร์ คอมมูนิเคชั่นจำกัด

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts