ผู้ว่าฯ สงขลา มอบโล่เกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 

Spread the love

ผู้ว่าฯ สงขลา มอบโล่เกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

วันนี้ (26 พ.ย. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอด ปลัดจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสการประชุมส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

นายวรณัฏฐ์ หนูรอด ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมการปกครองได้จัดทำโครงการบ้านสวย เมืองสุข น้อมรำลึกการกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของประเทศไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงดำริให้มีตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข และขับเคลื่อนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและอำเภอ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงและเพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและมีผลการปฏิบัติงานเป็นรูปรรม กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ขึ้น โดยให้จังหวัดและอำเภอ คัดเลือกหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์และแนวทางดำเนินการที่กำหนด

 ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ได้ตรวจผลงานหมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวดตามโครงการดังกล่าว และได้ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562  ซึ่งมีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 โดยกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองสงขลา รัตภูมิ ระโนด สทิงพระ ควนเนียง สิงหนคร นาหม่อมและอำเภอกระแสสินธุ์ สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านเลียบ หมู่ที่ 1 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านใน หมู่ที่ 6 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม

กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอหาดใหญ่ สะเดา นาทวี จะนะ เทพา สะบ้าย้อย บางกล่ำและอำเภอคลองหอยโข่ง สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพาและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านคูน้ำรอบ หมู่ที่ 9 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts