องคมนตรี ลงพื้นที่ จ.ยะลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

Spread the love

องคมนตรี ลงพื้นที่ จ.ยะลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ด้านผู้บริหาร ศอ.บต. น้อมนำพระราชปณิธาน สู่การปฏิบัติ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 24  กรกฎาคม  2562  นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ  เดินทางปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อรับฟังการดำเนินงานในแต่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศอ.บต. ในประเด็นทิศทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และนำภาคใต้สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาของ ศอ.บต. โดยมีพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ


พลเรือตรีสมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้บรรยายผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาทุกมิติในพื้นที่ตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่า ในส่วนโครงการพัฒนาสังคมผู้ด้อยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุก ปี 2562 กลุ่มผู้สูงอายุ (ไร้ที่อยู่อาศัย) ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีที่อยู่อาศัย จำนวน 780 คน คนพิการและผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลและฟื้นฟูสภาพ จำนวน 2,223 คน เด็กพิการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ จำนวน 2,300 ครอบครัว เด็กพิการได้รับกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ คือ เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด จำนวน 195 คน และที่สำคัญในปีนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจากโรคหัด และสามารถสร้างความเข้าใจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก 0-5 ปี และต่ำกว่า 12 ปีได้คลอบคลุมทั้ง 3 จังหวัด


เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนรถสิริเวชยาน รถโมบายให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน ๒ คันนั้น ในห้วงปี ๒๖๕๒ เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา ออกให้บริการผู้ป่วยรวม ๒,๒๒๓ คน ซึ่งในปี ๒๕๖๓ ศอ.บต.ได้เสนอโครงการจัดทำรถโมบายเคลื่อนที่เพิ่มอีก ๓ คัน ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี สงขลา และสตูล นอกจากนี้ ศอ.บต.ยังได้ขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ลดสารเคมีในการทำการเกษตร และโรงเรียนมีอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างนักเรียนต้นแบบที่สามารถนำความรู้ด้านการเกษตรจากโรงเรียนไปทำที่บ้านจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ โดยในปี 2561-2562 มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 268 คน และในแต่ละปี ศอ.บต.ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรกนำเข้าเฝ้าและรับรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จเยือน ศอ.บต. ทุกเดือนกันยายนของทุกปี อีกทั้งยังมีโครงการอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนให้เห็นเป็นรูปธรรมอีกหลายโครงการ อาทิ การจัดตั้งเครือข่ายนักกายภาพจิตอาสา ศูนย์ซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์จังหวัดปัตตานี ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 28 แห่ง ศูนย์กายอุปกรณ์มือเลื่อนล้อจังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น


ภายหลังรับฟังผลการขับเคลื่อนงานของศอ.บต.แล้ว องคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็น บ้านสันติ 2 ตามพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตการผลิตปลาส้ม และจะเดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติบางลาง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นภารกิจต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics