จังหวัดสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยว พร้อมพลักดันให้เป็นเมืองแห่งความสุข

Spread the love

จังหวัดสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมพลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองแห่งความสุข
 
วันนี้ (12 ต.ค. 61) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานประชุมหารือด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว หากมองในภาพรวมจังหวัดสงขลา มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งการค้าและภาคการเกษตร ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย  ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและการบริการให้มีมาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและในทุกๆด้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมพลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองแห่งความสุข
 
ที่ประชุมได้ระดมแนวความคิดให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ประกอบการและเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวิถีเกษตร และวัฒนธรรม การส่งเสริมการผลิตสินค้า งานหัตถกรรมที่มีคุณภาพและการสร้างแบรนด์ให้ชุมชนเพื่อกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่นและให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปในพื้นที่ ทั้ง 16 อำเภอ นอกจากนี้ได้มีการเสนอให้มีการปรับปรุงด้านเส้นทางการคมนาคม การแก้ไขปัญหาการจราจร ไฟฟ้าส่องสว่าง การปรับภูมิทัศน์ในถนนสายสำคัญ การพัฒนาด่านชายแดนไทย-มาเลเซียและเมืองชายแดน การพัฒนาด่านชายแดนให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอและได้มาตรฐานสากล การสร้างกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดสงขลาเพิ่มมากขึ้น
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts