“ไอแบงก์ รวมพลังต่อต้านการทุจริต”

Spread the love

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน “ไอแบงก์ รวมพลังต่อต้านการทุจริต” ภายใต้นโยบาย “ไอแบงก์ ปลอดทุจริต 100%” เช้าวันนี้ (6 กันยายน 2561) เวลา 9.00น.  ณ สำนักงานใหญ่ ไอแบงก์ นำโดย นายพรเลิศ ลัธธนันท์ ประธานกรรมการธนาคาร พร้อมด้วย คณะกรรมการธนาคาร ตลอดจน ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วม

โดยในกิจกรรม นายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการและประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ได้กล่าวรายงานต่อประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   นายพรเลิศ  ลัธธนันท์ ว่าในทุกวันที่ 6 กันยายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชัน ถือว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ธนาคารจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายในธนาคาร ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงานและผลักดันนโยบาย    “ไอแบงก์ ปลอดทุจริต 100%” ให้เป็นรูปธรรม การจัดกิจกรรมวันนี้ถือเป็นการสนับสนุนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ต้นแบบของสังคมในการต่อสู้กับคอร์รัปชัน และนอกจากการจัดกิจกรรมภายในแล้ว ยังมีผู้บริหารระดับสูงและพนักงานบางส่วน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม   ไบเทคบางนาด้วย

จากนั้น นายพรเลิศ นำกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใสมีคุณธรรม และได้ให้โอวาทโดยเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความเสียหายของการทุจริตและคอร์รัปชั่น ว่าจะส่งผลต่อชื่อเสียงเกียรติภูมิ อันเป็นอุปสรรคของการพัฒนาองค์กร รวมถึงปลูกฝังค่านิยมไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบ ไม่นิ่งเฉยต่อคนโกง ไม่ใช้อำนาจโดยเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง เพื่อเป็นการสร้างรากฐานที่ดีแก่ธนาคารให้สามารถก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts