“จังหวัดสะอาด”

Spread the love

จังหวัดสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยใช้หลัก 3Rs ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดปริมาณขยะและสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน

วันนี้ (21 ธ.ค. 59) ที่ โรงแรมฟลอร่าเมย์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแนวทาง “ประชารัฐ” โดยมี คณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมจำนวน 324 คน
นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่สำคัญและเกิดสั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน จากการขาดระบบการจัดการขยะที่ดี ขาดพื้นที่รองรับปริมาณขยะ การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะ รวมถึงการขาดจิตสำนึก ไม่มีการคัดแยกขยะ ทำให้มีปัญหาตามมามากมาย โดยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ. 2559-2560) และจัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศให้ลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
ด้านนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำว่า ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้จริงจังและเป็นรูปธรรม พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและประชาชน เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งอย่างต่อเนื่อง“จังหวัดสะอาด”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics