สภากาชาดไทยจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Spread the love

วันนี้ ( 24 เม.ย. 61 ) ที่ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  นายดลเดช   พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย หลักสูตร  การดูแลผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมการอบรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 50 คน

นางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า  ปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุ เนื่องจากจำนวนประชากรทั้งประเทศมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทุกหน่วยงานจึงมุ่งเน้น การให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุ การป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งบำบัดฟื้นฟูให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ลดปัญหาภาวการณ์เจ็บป่วยหรือเป็นโรคเรื้อรังโดยให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

โดยศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย ได้จัดอบรม  โครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย” เมื่อวันที่ 28 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก แก่บุคลากรของเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน 1 คน และบุคคลากรด้านสาธารณสุข จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแต้ว ตำบลทุ่งใหญ่และตำบลเขารูปช้าง สาขา 2 อำเภอเมือง รวมจำนวน 3 คน และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จำนวน 2 คน รวม 6 คน เพื่อให้วิทยากรเครือข่ายในอำเภอเมืองและอำเภอนาทวี นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดขยายผลการให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ แก่อาสาสมัครญาติ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อำเภอเมือง และอำเภอนาทวี อำเภอละ 55 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 110 คน

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts