มรภ.สงขลา ออกค่ายอาสาวิศวกรรม จ.สตูล  สร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ

Spread the love

 

 

                มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ จ.สตูล ออกค่ายอาสาวิศวกรรม จับมือชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปลูกสำนึกนักศึกษาพัฒนาถิ่นเกิด หวงแหนภูมิลำเนา 

 

                อ.ศุภชัย ชัยณรงค์ ประธานโปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ผู้เสนอโครงการค่ายอาสาวิศวกรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางโปรแกรมฯ ร่วมกับชมรมวิศวกรรมอาสาพัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา ลงพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับชาวบ้าน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ซึ่งเป็นการทำประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาภาคปกติของโปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กว่า 40 คน ได้ทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงความหวงแหนภูมิลำเนาของตนเอง ก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาถิ่นเกิด

                อ.ศุภชัย กล่าวว่า ค่ายอาสาวิศวกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ และสอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ ของ มรภ.สงขลา ที่กล่าวถึงการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีขีดความสามารถที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ที่ดีและรู้จักแบ่งปันแก่สังคม รู้จักความสามัคคีของหมู่คณะในการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝายชะลอน้ำจนประสบผลสำเร็จ สร้างประโยชน์แก่คนในชุมชน ก่อนที่จะจบออกไปประกอบอาชีพในโลกภายนอก ต้องขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตลอดจนผู้สนับสนุนต่างๆ ที่ช่วยเหลือ ทีมคณาจารย์ที่ช่วยดูแลนักศึกษา อ.เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์ อ.ผจงจิต พิจิตบรรจง อ.ชัยยุทธ มีงาม รวมถึงชาวบ้าน ต.ทุ่งนุ้ย จ.สตูล ด้วย ซึ่งจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นนำมาสู่โครงการการออกค่ายสร้างฝายชะลอน้ำครั้งที่ 2 ที่จะมีขึ้นเร็วๆ นี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics