มรภ.สงขลา ผนึกสตูล-สงขลา-พัทลุง ลงนามขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนา สนองพระบรมราโชบาย ร.10 ทำงานเพื่อท้องถิ่น

Spread the love

              

มรภ.สงขลา สนองพระบรมราโชบาย ร.10 ลงนามความร่วมมือ จ.สตูล สงขลา พัทลุง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ยึดความต้องการชุมชนเป็นแนวทางดำเนินงาน

                วันที่ 30 มีนาคม  2561  ณ ห้องประชุมสภา มรภ.สงขลา   ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 ร่วมกับ จ.สงขลา สตูล และ พัทลุง   ว่าสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้คือ มรภ.สงขลา จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย และกำหนดแผนงานยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น  ตลอดจนจัดคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย และติดตามประเมินผล รวมถึงพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยทางจังหวัดมอบหมายภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและการวางแผนงานยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติและดำเนินการตามแนวทางที่หน่วยงานได้กำหนดในรายละเอียดร่วมกัน

                ด้าน ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวว่า ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา ได้หารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนจาก จ.สงขลา สตูล และ พัทลุง  โดยในปีแรกจะมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และพัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานตามความต้องการที่แท้จริงของคนในท้องถิ่น อาทิ การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน / OTOP สู่ตลาดสากล การจัดการท่องเที่ยวชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น พันธุ์พืชพื้นเมือง หรือพืชผักพื้นบ้าน โดยการสำรวจ รวบรวม และศึกษาวิจัยถึงสรรพคุณ คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

               ในส่วนของแผนการดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มรภ.สงขลา ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น พื้นที่ตามติสภามหาวิทยาลัย จำนวน 3 พื้นที่ พื้นที่สนองพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 จำนวน 5 พื้นที่ และ พื้นที่สนองพระบรมราโชบายที่จังหวัดกำหนดร่วมกับมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งสามจังหวัดคือ จ.สงขลา สตูล และ พัทลุง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics