ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา จัดงานรวมพลคนกู้ภัย

Spread the love

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ได้จัดงานรวมพลคนกู้ภัยขึ้นระหว่างวันที่ 27 -28 มีนาคม 2561 ภายใต้การสโลแกน “ผองเพื่อน พี่น้อง คล้องใจชายแดนใต้”   โดยมี นายดลเดช พัฒนารัฐ ผู้ราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ ตำรวจ ทหาร หน่วยแพทย์และพยาบาล รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศลและภาคเอกชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา  5 จังหวัดชายแดนใต้ กว่า 500 คน

                 ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย มอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของมูลนิธิ สมาคม องค์การสาธารณกุศลด้านการกู้ภัย และรวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานกู้ชีพร่วมกันของทุกหน่วยงานในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต จัดโครงการรวมพลคนกู้ภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ได้จัดโครงการขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายองค์การสาธารณกุศลในความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และนำไปวางแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบูรณาการ การประสานความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกัน บรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 27 มีนาคม 2561  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย แก่ตัวแทนผู้แทนองค์การสาธารณกุศลที่เข้าร่วมงานฯ การเข้าร่วมสาธิตการปฏิบัติการเผชิญเหตุสารเคมีรั่วไหล  และอัคคีภัยซ้ำซ้อนภายในอาคาร การเข้าปฏิบัติการกู้ชีพ-กู้ภัย ลำเลียงผู้ป่วยเจ็บเพื่อนำส่งรักษาต่อยังสถานบริการพยาบาล และการอพยพบุคลากรสู่ที่ปลอดภัย ,การปฏิบัติการแสดงการกู้ภัยตามบทบาทและสถานการณ์สมมติ ,กิจกรรมบนเวทีและลานจัดงาน อันประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแสดงการใช้งาน สมรรถนะเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบการสื่อสาร และยานพาหนะฯ เพื่องานกู้ภัย-กู้ชีพ  กิจกรรมในวันที่ 28 มีนาคม 61เวทีเสวนาของผู้นำ/ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในเขตพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันขององค์การสาธารณกุศล และข้อเสนอแนะเพื่อสู่การบูรณาการทำงานในอนาคต,การตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานฯ และในเวลา 11.00 น. นายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่องค์การสาธารณกุศล ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่ร่วมสนับสนุนในกิจกรรมตามโครงการ และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา พร้อมด้วยคณะ ปล่อยขบวนส่งองค์การสาธารณกุศลกลับสู่พื้นที่ภูมิลำเนา….

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics