ความเชื่อมั่นของประชาชนพื้นที่ภาคใต้ เดือนธันวาคม 2560

Spread the love

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม เดือนธันวาคม 2560

                      ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านสภาวการณ์ทางสังคมในเดือนธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงของความสุขโดยรวมของประชาชนในภาคใต้ เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง พบว่า เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.90  เพศชาย ร้อยละ 47.10 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.80 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 31.20

 

                      ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม เดือนธันวาคม เปรียบเทียบ เดือนพฤศจิกายน  และคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า

ประเด็นความคิดเห็น พฤศจิกายน ธันวาคม คาดการณ์ใน 3 เดือนข้างหน้า
ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง
1. ความสุขในการดำเนินชีวิต 9.10 47.20 43.70 12.50 45.20 42.30 35.70 46.70 17.60
2. ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) 12.10 50.80 37.10 10.40 52.40 37.20 28.30 50.40 21.30
3. ความมั่นคงในอาชีพ 20.80 44.10 35.10 22.70 45.70 31.60 26.80 55.70 17.50
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 24.90 48.30 26.80 24.90 55.70 19.40 27.50 52.40 20.10
5. การแก้ปัญหายาเสพติด 33.50 58.20 8.30 35.80 56.40 7.80 36.70 52.70 10.60
6. เสถียรภาพทางการเมือง 34.20 45.60 20.20 32.20 47.50 20.30 37.80 50.10 12.10
7. การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13.50 49.70 36.80 14.80 50.30 34.90 39.50 45.70 14.80

 

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม  2560

รายการข้อคำถาม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
1. ความสุขในการดำเนินชีวิต 38.30 32.70 35.10
2. ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) 48.15 37.50 36.60
3. ความมั่นคงในอาชีพ 49.35 42.85 45.55
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 50.95 49.05 52.75
5. การแก้ปัญหายาเสพติด 56.80 62.60 64.00
6. เสถียรภาพทางการเมือง 62.15 57.00 55.95
7. การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30.55 38.35 39.95
8.  ความเชื่อมั่นโดยรวม 48.04 45.72 47.13

 

                            

              ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม เดือนธันวาคม 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวม ด้านภาวการณ์ทางสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน

             ดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคม ในเดือนธันวาคมเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน พบว่า  ความสุขในการดำเนินชีวิต ความมั่นคงในอาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ปัญหา ยาเสพติด และการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเดือนธันวาคมมีวันหยุดยาวหลายวันรวมทั้งวันหยุดยาวปีใหม่ ทำให้ประชาชนได้เดินทางท่องเที่ยว และพักผ่อนกับครอบครัว รวมไปถึงบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มีการเลี้ยงฉลองปีใหม่และให้โบนัสสิ้นปีแก่พนักงาน

              อย่างไรก็ตามฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) และเสถียรภาพทางการเมือง มีความเชื่อมั่นลดลง เนื่องจากรายได้ของประชาชนจากภาคเกษตรลดลงจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและมีฝนตกชุกจนถึงน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของภาคใต้  ในขณะที่เสถียรภาพทางการเมืองมีความเชื่อมั่นลดลง อาจเนื่องมาจากข่าวการตรวจสอบทรัพย์สินของรัฐมนตรีและการปรับคณะรัฐมนตรีล่าสุด ครั้งที่ 5 ด้วย

             ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าความสุขในการดำเนินชีวิต และฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 35.70 และ 28.30 ตามลำดับ นอกจากนี้การแก้ปัญหายาเสพติด และเสถียรภาพทางการเมืองดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 36.70 และ 37.80 และปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อความสุขในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันมากที่สุด คือ ราคาพืชผลทางการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 33.10 รองลงมา คือ ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 24.50

        

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics