สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมวิทยากรครู ข

Spread the love

สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมวิทยากรครู ข เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

วันนี้ (20 ธ.ค. 60) ที่โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา            จัดโครงการอบรมวิทยากรครู ข เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน .จังหวัดสงขลา , ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอและครู กศน.ตำบลและวิทยากร เข้าร่วมจำนวน 153 คน เพื่อเสริมสร้างอุดมการ์ณรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทยให้กับครู กศน.     ในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา ที่จะนำองค์ความรู้ อุดมการ์ณรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย         ไปขยายผลโดยจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา กศน. เยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างถูกต้อง สร้างจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงคนเป็นคนดีของชาติ

 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงาน กศน. ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) ได้จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาที่คุณของพระมหากษัตริย์ไทยให้แก่ผู้บริหาร กศน. ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างอุดมการรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้แก่บุคคลากร ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้ด้อย ผู้พลาดและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะใช้การศึกษาและการเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างระบบความรู้ ความเข้าใจเพื่อนำไปขยายผลให้แก่ผู้เรียน กศน. เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องและเข้าใจเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติไทยได้อย่างถูกต้องและเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศของสำนักงาน กศน. ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงที่มุ่งส่งเสริมการได้เรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดี ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม วินัย              จิตสาธารณะและอุดมการความยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงศึกษาธิการห้องดำเนินงานเพื่อจัดการศึกษาเรียนรู้แก่ผู้เรียนและประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21เพื่อต้องการให้เป็นทั้งผู้มีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิตและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งการสรุปโครงการอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเป็นพลเมือง หน้าที่พลเมืองที่มีความรับผิดชอบในความรู้ รัก สามัคคี รู้ความเป็นมาเป็นไป รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จะช่วยสร้างความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินไทยให้เราอยู่มาจนทุกวันนี้ ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยพระราชกรณียกิจนานัปการของพระมหากษัตริย์ไทยเพื่อ ให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics