สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “ค่ายสานฝัน ด้านอาชีพ”

Spread the love

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “ค่ายสานฝัน ด้านอาชีพ” สร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม พร้อมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ

วันนี้ (19 ธ.ค.60) ที่กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “ค่ายสานฝัน ด้านอาชีพ”ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมค่ายสานฝันด้านอาชีพมีระยะเวลาในการจัดอบรม วัน คืนระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักตนเอง ได้เห็นคุณค่าในตนเองตลอดจนสร้างแรงจูงใจและเรียนรู้ทักษะในการประกอบอาชีพอิสระที่น่าสนใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นเพื่อป้องกันมิให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก โดยหลักสูตรของกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายและฝึกปฏิบัติการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา 18 ชั่วโมง การบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างแรงจูงใจ กำหนดเป้าหมายและการวางแผนชีวิต ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 58 คน ประกอบด้วยผู้ถูกควบคุม ผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติดและผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ

นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “ค่ายสานฝัน ด้านอาชีพ” เป็นกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสงขลา โดยมีศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยดำเนินการร่วม มุ่งดำเนินงานให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสอดคล้องกับประกาศใช้แผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและมาตรการ การบูรณาการ การแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชนที่ต้องการให้ผู้กระทำผิดในชุมชนทุกกลุ่มมีงานทำ

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรม โดยขอให้ตั้งใจและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา วันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะมีแรงบันดาลใจพร้อมทั้งจะปรับเปลี่ยนตนเอง นำความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านอาชีพที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว อันจะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics