จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

Spread the love

           วันนี้ (19 ธ.ค.60) ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม  การเตรียมพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดสงขลา ซึ่งจะเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม2560-3 มกราคม 2561 รวม วัน ภายใต้แนวคิด ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสงขลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่และสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงเมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย ปีย้อนหลัง

 

โดยมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง มาตรการ ซึ่งได้แก่

 -มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน โดยมาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมทั้งกวดขันการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน ,

  –มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีถนนปลอดภัยในพื้นที่ “1 ท้องถิ่น ถนนปลอดภัยและหน่วยงานเจ้าของถนนตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนนและปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มีความปลอดภัยให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลปีใหม่ 2561 รวมทั้งจากจุดพักรถและบริการต่างๆ และการจัดทำป้ายเตือน โดยเฉพาะจุดตัดรถไฟ ให้มีความปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น,

 – มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะให้กำหนดมาตรการแนวทางเพื่อกำกับควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารไม่ประจำทางพนักงานขับรถโดยสารพนักงานประจำรถรวมทั้งให้ตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะ ,

 -มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยพิจารณาหามาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามความเหมาะสมพร้อมดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 -มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำประจำถ้าเทียบเรือที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการหนาแน่น ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือ รวมทั้งเข้มงวดกวดขันไม่ให้เรือมีการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าอัตราที่กำหนด และสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่มีการสัญจรทางเรือและ

 -มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุซึ่งจะมีการจัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาลและหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการติดต่อสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือต่างๆที่ผู้ประสบเหตุควรจะได้รับ

สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ย้อนหลัง 3ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 ของจังหวัดสงขลา โดยในปีพ.ศ. 2558 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน66 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 68 รายและมีผู้เสียชีวิต จำนวน ราย  ปีพ.ศ. 2559 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 65 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 64 รายและเสียชีวิตจำนวน 11 รายและปีพ.ศ. 2560 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 62 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน 70 รายและเสียชีวิตจำนวน ราย โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts