คุ้มครองข้อมูลผู้ใช้มือถืออย่างไรให้ปลอดภัย

Spread the love

 

 

 

 

 

 • ด้วยทางสำนักงานคณกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทคมนาคม(กสทช.)  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสมาคมผู้บริโภคสงขลา กำหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายผู้บริโภค ในหัวข้อ    ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้มือถือ บริหารอย่างไรให้ปลอดภัย  ขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองและระดมความเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการการกำกับดูแลระบบความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม    ในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บุรี ศรี ภู บูติค โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  โดย นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม ดานการคุมครองผูบริโภค และสงเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน  กล่าวเปิดงาน  โดยมี
  – ผศ.ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  -รศ. คณาธิป ทองรวีวงศ คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเซนตจอหน าการเชี่าญเฉาะานกฎหมาย
  -นายอติวัฒน์  บุญณโร  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.อาร์ ที วันและัที่ปรึกษาด้านกฏหมาย บจก.ฟุกเทียน กรุ๊ป
  ดำเนินรายการโดย นายบัญชร  วิเชียรศร ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  ดังมีข้อสรุปดังนี้
  . หลักการและเหตุผล
  การใหบริการโทรคมนาคมจําเปนตองมีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการเพื่อใชในการ
  ใหบริการและการเรียกเก็บคาบริการ โดยที่ขอมูลดังกลาวเปนสิ่งที่สามารถเผยแพรถึงบุคคลจํานวนมากไดโดยงาย
  สะดวก รวดเร็ว และอาจทําใหผูอื่นเขาถึงตัวหรือพฤติการณความเปนส วนตัวของเจาของขอมูล รวมถึงใช
  ประโยชนจากขอมูลดังกลาวในการโฆษณาสินคาหรือบริการ อันสงผลกระทบตอสิทธิในความเปนสวนตัวและ
  เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ซึ่งเปนองคกร
  กํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ไดออกประกาศ กทช . เรื่อง มาตรการคุมครองสิทธิของผูใชบริการ
  โทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทาง
  โทรคมนาคม และปจจุบันอยูในระหวางการปรับปรุงประกาศฉบับดังกลาว รวมถึงไดออกป ระกาศ กสทช. เรื่อง
  การกระทําที่นาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใชเครือขายหรือการโฆษณา
  อันมีลักษณะเปนการคากําไรเกินควร หรือกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ พ.. ๒๕๕๘ กําหนดให การกระทํา
  โดยการโทรศัพทหรือสงขอความการโฆษณามายังเครื่องโทรคมนาคมหรือ อุปกรณของผูบริโภคจนกอใหเกิดความ
  เดือดรอนรําคาญแกผูบริโภค หรือโดยมิไดรับอนุญาตหรือ ความยินยอมจากผูบริโภค เวนแตเปนการแจงเงื่อนไข
  การใหบริการหรือขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการของผูบริโภค หรือแจงเหตุเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรื อ
  กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ รวมถึงเพื่อประโยชนสาธารณะ เปนการกระทําที่เปนการเอาเปรียบผูบริโภค ซึ่ง
  เปนการวางหลักเพื่อคุมครองผูใชบริการโดยใชวิธีที่เรียกวา opt-in กลาวคือหามมิใหผูประกอบธุรกิจสงโฆษณา
  เพื่อขายสินคาและบริการมายังผูบริโภคหากไมไดรับความยินยอมจากผูบริโภคโดยชัดแจง
  อยางไรก็ตาม จากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกลับพบวายังมีการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูบริโภค
  ยกตัวอยางเชน กรณีที่ผูใชบริการโทรคมนาคมไดรับการติดตอจากผูประกอบธุรกิจเพื่อนําเสนอขายสินคาหรือ
  บริการทั้งที่ไมเคยมีปฏิสัมพันธกันมากอน เกิดเปนคําถามวาผูประกอบธุรกิจเหลานั้นทราบหมายเลขโทรศัพทของ
  ผูใชบริการได อยางไร หรือการโฆษณาขายสินคาหรือบริการเมื่อผูบริโภคอยูในรัศมีของสถานีวิทยุคมนาคมที่
  กําหนด (การโฆษณาผาน location base) เปนตน นอกจากนี้ ตัวอยางของการละเมิดสิทธิในความเปนสวนตัวที่
  เกิดขึ้นเมื่อไมนานมานี้ คือกรณีพนักงานฝายไอทีของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รายหนึ่งนําขอมูลเกี่ยวกับการใช
  บริการโดยละเอียดของผูใชบริการเปดเผยใหบุคคลภายนอกโดยไมไดรับความยินยอมจากผูใชบริการ ซึ่งเมื่อมี การ
  ประมวลผลขอมูลดังกลาวก็จะพบพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของบุคคลที่เปนเปาหมาย ทําใหอาจไดรับอันตรายแก
  ชีวิตและทรัพยสินได ซึ่งสงผลกระทบความเชื่อมั่นของผูใชบริการเปนอยางมาก ในขณะที่ทางดานการตรวจสอบวา
  ขอมูลมีการเปดเผยไดอยางไรก็เปนเรื่องที่ทําไดยาก
  ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะหปญหาที่ผูใชบริการประสบอาจแยกไดอยางกวาง ดังนี้
  . ปญหาที่กระทบตอผูใชบริการในวงกวาง เชน การไดรับขอความโฆษณาสินคาและประชาสัมพันธ
  โดยไมไดรับความยินยอม หรือบางกรณีมีการเรียกเก็บคาบริการดวย
  . ปญหาที่กระทบตอผูใชบริการเปนรายบุคคล เชน กรณีการถูกเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการ
  ใหบุคคลภายนอกโดยไมไดรับความยินยอม
  สวนสาเหตุของปญหาการจัดการระบบจัดเก็บขอมูล สามารถแยกไดอยางกวาง ดังนี้
  . การจัดใหมีระบบปองกันและรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลทางดานเทคนิคยังไ ม
  เพียงพอ ทั้งนี้ ประกาศ กทช. มีการกําหนดหนาที่ที่ผูใหบริการโทรคมนาคมจะตองทําไวเปนกรอบกวางๆ กลาวคือ
  ตองปรับเปลี่ยนระบบการเขาและการถอดรหัสที่ใชเพื่อการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล อยางนอย
  ทุก เดือน และตองปรับระดับความปลอดภัยใหเหมาะสมกับค วามเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามการพัฒนาทางเทคโนโลยี
 • ซึ่งมีจุดออนตรงที่ยังไมมีการกําหนดมาตรการขั้นต่ําและไมไดมีการกําหนดวิธีการตรวจสอบไว ซึ่งอาจทําใหผูให
  บริการแตละรายมีมาตรฐานขั้นต่ําที่ไมตรงกัน รวมถึงมาตรการที่กําหนดไมเพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงของปญหา
  ที่พัฒนาไปตามเทคโนโลยี
  . การจัดการภายในองคกรยังไมเหมาะสมเพียงพอ ทําใหบุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวนํา
  ขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการออกใหกับบุคคลอื่นได ซึ่งประเด็นปญหานี้ เกิดขึ้นกับหลายภาคบริการนอกจากผู
  ใหบริการโทรคมนาคมดวย เชน ขอมูลของลูกคาธนาคาร รานกาแฟขอมูลการสมัครสมาชิกตางๆ เปนตน
  ดังนั้น กสทช . ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงในการกํากับดูแลผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
  สมควรนําประสบการณที่เกิดขึ้นในประเทศและตางประเทศ มาสรุปบทเรียนและระดมความคิดเห็นจากทุกภาค
  สวน เพื่อเสนอแนะแนวทางการกํากับดูแลและแนวทางการใหบริการของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อใหระบบ
  การจัดเก็บขอมูล สวนบุคคลของผูใชบริการ โทรคมนาคม มีความปลอดภัยและสรางความเชื่อมั่นในการใชบริการ
  สําหรับประชาชนวงกวางตอไป
  ในการนี้ กสทช . ประวิทย ลี่สถาพรวงศา ในฐานะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
  และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ดานการคุมครองผูบริโภคและสงเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงเห็นควรที่
  จะจัดใหมี เวทีการประชุม เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยมีผูเขารวมทั้ง จากผู ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ นักวิชาการ
  ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยไซเบอร ตลอดจนผูบริโภคและผูสนใจทั่วไป เพื่อใหสามารถมีสวนรวมเสนอแนะ
  แนวทางการแกไขประกาศ กสทช . หรือแนว ทางการกํากับดูแล และแนวทางการใหบริการขอ งผูใหบริการ
  โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ปลอดภัยและไววางใจได
  ดังนั้น จึงกําหนดใหมี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสานความรวมมือกับเครือขายผูบริโภค ใน
  หัวขอ คุมครองขอมูลสวนบุคคลผูใชมือถืออยางไรใหปลอดภัยขึ้นในวันศุกรที่ ธันวาคม ๒๕๕๙ นี้
  . วัตถุประสงค
  .๑ เพื่อนําประสบการณที่เกิดขึ้นในประเทศและตางประเทศ มาสรุปบทเรียน
  .๒ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและ ระดมความเห็นเพื่อเสนอแนะแนว การแกไขประกาศ กทช . เรื่อง
  มาตรการคุมครองสิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพ
  ในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
  .เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและระดมความเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทาง และมาตรการการกํากับดูแล
  ระบบความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการโทรคมนาคม
  .เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและ ระดมความเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทางการ การใหบริการของผู
  ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ เพื่อใหการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการโทรคมนาคมมีความปลอดภัย
  . ผลที่คาดวาจะไดรับ
  . ผูเขารวมเวทีไดรับทราบประสบการณที่เกิดขึ้นในประเทศและตางประเทศ
  .ผูเขารวมเวทีได แลกเปลี่ยนมุมมองและ ระดมความเห็นเพื่อเสนอแนะแนว การแกไขประกาศ
  กทช. เรื่อง มาตรการคุมครองสิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว
  และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
  .ผูเขารวมเวทีไดแลกเปลี่ยนมุมมองและระดมความเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการการ
  กํากับดูแลระบบความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการโทรคมนาคม
  .ผูเขารวมเวทีไดแลกเปลี่ยนมุมมองและระดมความเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทางการ การใหบริการ
  ของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ เพื่อใหการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการโทรคมนาคมมีความปลอดภัย
  .เพื่อใหไดขอคิดเห็นและแนวความคิดที่หลากหลาย รอบดานเพื่อใชในการ กํากับดูแลและแนว
  ทางการใหบริการของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่อยางมีประสิทธิภาพ

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics