มรภ.สงขลา ชวน นร.ชายแดนใต้ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์

Spread the love

มรภ.สงขลา ชวน นร.ชายแดนใต้ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์

                มรภ.สงขลา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนมัธยมศึกษา ร.ร.นราธิวาส เข้าค่ายฝึกใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ วางรากฐานพัฒนาท้องถิ่น-ประเทศ

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เปิดเผยถึงการจัดอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 ร.ร.นราธิวาส กว่า 100 คน เมื่อเร็วๆ นี้ว่า เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ และประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับการบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความต้องการของท้องถิ่น โดยนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับองค์ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์โฟโต้อิเล็กทริกส์ วงจรไฟฟ้า RLC สมบัติเชิงคลื่นของแสง ดาราศาสตร์ การไทเทรต กรด-เบส การหาปริมาณเหล็กในน้ำตัวอย่างโดยเทคนิคการใช้เครื่อง Spectrophotometer เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา และ เนื้อเยื่อสัตว์ ซึ่งจะช่วยสร้างทักษะการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

                ผศ.ดร.ฆนัท กล่าวว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นพื้นฐานสำคัญและจำเป็นในการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ของประเทศที่ใช้วิทยาศาสตร์ฯ เป็นพลังขับเคลื่อนศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การจัดการศึกษาทุกระดับจึงมีรายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในหลักสูตร โดยอย่างยิ่งระดับมัธยมศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เท่าเทียมกับนานาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย การทำงานร่วมกับโรงเรียน และให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอก รวมถึงการให้บริการชุมชนในด้านของการให้คำแนะนำต่างๆ ทั้งยังเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลาย ที่พร้อมจะให้คำแนะนำและบริการวิชาการอย่างมีศักยภาพ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts