จังหวัดสงขลา ประชุมกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหารถโดยสารต่างประเทศเข้าไทย

Spread the love

   วันนี้ (17 พ.ย. 60) ห้องประชุม ceo ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมการกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหารถโดยสารต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย โดยจังหวัดสงขลาได้รับการร้องเรียนจากหลายภาคส่วน กรณีการนำรถโดยสารที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ผ่านด่านชายแดนสะเดา โดยแต่ละฝ่ายมีความเห็นไม่ตรงกันตามแนวทางประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การนำรถโดยสารที่จดทะเบียนต่างประเทศเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

       ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2528 ให้ความเห็นชอบตามที่คมนาคมเสนอมาตรการจัดระเบียบการเดินรถโดยสารที่จะจดทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่งได้มีการนำเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะการนำรถของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ได้นำนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศกำหนดมาตรการในการนำรถโดยสารที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่เข้ามาทางด่านสะเดาหรือด่านปาดังเบซาร์จังหวัดสงขลา สามารถนำรถโดยสารที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาในจังหวัดสงขลาได้ไม่เกินเขตท้องที่อำเภอหาดใหญ่หรืออำเภอเมืสงขลาเท่านั้น

        ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางด้านการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบจากวิกฤติทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ในด้านต่างๆ ส่งผลให้การค้าชายแดนและการท่องเที่ยวซบเซา สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้กระเตื้องขึ้น และ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยจังหวัดสงขลาอาศัยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและประกาศกรมการขนส่งทางบกฉบับที่ 7/2528 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2528 ข้อบก จังหวัดสงขลาจึงขอยกเลิกประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องการนำรถโดยสารที่จดทะเบียนต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลา ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 และให้ถือปฏิบัติตามแนวทางโดยให้รถโดยสารที่จดทะเบียนในต่างประเทศเฉพาะรถโดยสารที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดสงขลาเท่านั้นสามารถเข้ามาถึงพื้นที่ทุกอำเภอภายในเขตจังหวัดสงขลา ยกเว้นรถโดยสารที่ไม่มีนักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้ โดยให้จอดรอที่ด่านชายแดน และให้ผู้ประกอบการตามข้อ ประสานงานและจัดส่งรายละเอียดการนำรถโดยสารและจำนวนผู้โดยสารให้สำนักขนส่งจังหวัดสงขลาทราบ กรณีออกนอกเขตอำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมืองสงขลาอีกครั้ง กรณีรถโดยสารที่จดทะเบียนในต่างประเทศเฉพาะรถโดยสารที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดสงขลาที่มีความประสงค์จะนำรถโดยสารที่จดทะเบียนในต่างประเทศและพาผู้โดยสารเดินทางไปยังเขตจังหวัดอื่นๆไกลกว่าจุดที่กำหนดไว้ตามข้อ 1จะต้องยื่นขอรับอนุญาตต่อกรมการขนส่งทางบกล่วงหน้า เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกแล้วจึงนำรถมันออกเดินทางได้ ตามข้อตกลงของชมรมผู้ประกอบการรถบัสปรับอากาศภาคใต้และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการนำเที่ยว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics