เทศบาลคอหงส์เปิดศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม

Spread the love

วันที่ 16 พฤศจิกายน  2560  ณ  ห้องประชุมเรารักสงขลา(อนุสรณ์กำนันเอี่ยม  ทวีรัตน์)  เทศบาลเมืองคอหงส์  นายทวีวุฒิ  สังข์สิริ  นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยนายพยงค์  อรัญดร  นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์    มณฑลทหารบกที่ 42  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเร้ือน (อปพร.) มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง   มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองคอหงส์

จากสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลก หรือภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  นับวันจะทวีความรุนแรงและเป็นภัยที่ใกล้ตัวเรามากขึ้น  เนื่องจากมีการตัดไม้ทำลายป่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้คุณค่า การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทืี่เกิดขึ้น จึงมีใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนท่ี่จำเป็นต้องคำนึงถึงหลักความสมดุลเพื่อให้ธรรมชาติ ยังคงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป

นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปีเป็นช่วงฤดูฝน  ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก  และเพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม  ที่อาจเกิดขึ้น  เทศบาลเมืองคอหงส์จึงทำการเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจขึ้นมา พร้อมกับเปิดศูนย์ย่อยประจำพื้นที่ จำนวน 3 ศูนย์ย่อย  

ศูนย์อำนวยการย่อย เขตที่ 1 ตั้งอยู่ที่จุดตรวจอาสาสมัครรักษาดินแดน ชุดตากสิน ถนนหงส์วิถึ

ศูนย์อำนวยการย่อย เขตที่ 2 ตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์  

ศูนย์อำนวยการย่อย เขตที่ 3 ตั้งอยู่ที่สนามหน้าหมู่บ้านเบญจพร ถนนสายเอเซ๊ย  เพื่อรองรับสถานการณ์สภาวะน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ได้

ปัจจุบัตจเทศบาลเมืองคอหงส์ ได้ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 16 สงขลาและ องค์การส่วนบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทำการขุดลอกทางระบายน้ำต่างๆ ในพื้นที่และวางเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัย 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics