สคบ.จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมาย ณ จังหวัดสงขลา

Spread the love

วันที่ 15 พฤศจิกายน  2560 พลเอกสุชาติ  หนองบัว  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างกฏหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระ อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภคและสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ตามมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ” ครั้งที่ 2  ณ โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 46 ได้บัญญัติว่า

“สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง  บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค  องค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์ของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภคและการสนับสนุดด้านการเงินของรัฐ ให้เป็นไปตามที่กฏหมายบัญญัติ”

 

ซึ่งจากบทบัญญัตินี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำร่างกฏหมายดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาและจัดทำร่างกฏหมายว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระ อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภคและสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ตามมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อพิจารณาจัดทำร่างกฏหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมพิจารณายกร่างจำนวน 10 ครั้ง และมีมติกำหนดให้ สคบ. จัดรับฟังความคิดเห็นรวม 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2560 จังหวัดอุดรธานี  ครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ  ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่สมาคม มูลนิธิ ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายภาคประชาชน  ผู้ประกอบธุรกิจ เครือข่ายภาครัฐ  ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามีส่วนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค   ในการจัดทำ แก้ใข และปรับปรุงร่างกฏหมาย เพื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะได้นำเอาความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาไปดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ร่างกฏหมายดังกล่าว ให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป  

 

โดยภาคเช้า ได้อภิปรายหัวข้อ “หลักการและเหตุผลในการจัดทำ ร่างกฏหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระฯ” โดยวิทยากร พลเอก สุชาติ  หนองบัว สมาชิกสภานิติบัญญ้ติแห่งชาติ  พลเอก เสรี  วงศ์ประจิตร  ผู้ชำนาญการสมาขิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นายประพัธ์  บุณยเกียรติ  อนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาฯ  นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง  เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  และนายพิฆเนศ  ต๊ะปวง  รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ส่วนภาคบ่าย เปิดรับความเห็นต่อ “ร่างกฏหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กร ที่่มีความเป็นอิสระฯ”  โดยวิทยากร  นายประพันธ์  บุณยเกียรติ  อนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาฯ  นางชูเนตร  ศรีเสาวชาติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง  เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  นายพิฆเนศ  ต๊ะปวง  รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  นางสาวทรงศิริ  จุมพล  ผู้อำนวยการกองกฏหมายและคดี และนายพัสกร  ทัพมงคล  นิติกรชำนาญการพิเศษ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics