สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6  จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ เพื่อเป็นเวทีในการบูรณาการดำเนินงานเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การเลือกตั้ง

Spread the love

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6  กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ

เพื่อเป็นเวทีในการบูรณาการดำเนินงานเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การเลือกตั้ง แก่เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา สำนักประชาสัมพันธ์ เขต6 กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ เพื่อเป็นเวทีในการบูรณาการดำเนินงานเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แก่เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์  เพื่อเป็นข้อมูลในการกระจายข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ผ่านเวทีเสวนา “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ”   โดยมี ดร.ธีรพงศ์  เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นประธานเปิด

ดร.ธีรพงศ์  เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6 กล่าวว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต  6  กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ มีภารกิจและเป้าหมายเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนภาครัฐ ตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการนำข้อมูลมาประมวลและวิเคราะห์ผล พร้อมทั้งปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้มีรายละเอียดเชิงลึก และเพื่อให้เกิดการขยายผลการใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผน พัฒนาการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน  ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป

สำหรับกิจกรรม “สโมสรคนสื่อ” เป็นกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อพบปะหารือ และร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์สนับสนุนการเลือกตั้ง ปี 2566 ให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่     ในบทบาทสื่อ สนับสนุนการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารและนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ให้กับเครือข่ายประกอบด้วย เครือข่าย สื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์พื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 25 คน ในรูปแบบของเวทีเสวนา หัวข้อ  “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ”โดยผู้ร่วมเสวนาได้รับเกียรติจาก นายพรรธนภณ ชูส่งแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา    นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ์  นักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะ อดีตคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ร่วมให้ความรู้และสะท้อนมุมมอง บนเวทีเสวนา พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30-12.00น. ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics