การอบรมพัฒนาผู้บริหารปอเนาะและศูนย์การศึกษาตาดีกา

Spread the love

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม  2560 ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่  นายสันติ  แสงระวี  รองศึกษาธิการภาค 8  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้สอน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/อำเภอ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 171 คนจากจำนวน ทั้งสิ้น 800 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2560 รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2560 

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลโดยรักษาไว้ซึ่ง อัตลักษณ์ของท้องถิ่นและการดำเนินวิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข ควบคู่กับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ ผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ดาดิกา) ผู้ช่วยโต๊ะครู และผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิม(ตาดิกา) จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 และการศึกษาในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นต้น 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics