มรภ.สงขลา จัดโครงการพัฒนา Soft skills สร้างที่ปรึกษาวิศวกรสังคม ต่อยอดสู่ นศ.

มรภ.สงขลา จัดโครงการพัฒนา Soft skills สร้างที่ปรึกษาวิศวกรสังคม ต่อยอดสู่ นศ.
Spread the love

มรภ.สงขลา จัดโครงการพัฒนา Soft skills สร้างที่ปรึกษาวิศวกรสังคม ต่อยอดสู่ นศ.

                มรภ.สงขลา จัดโครงการพัฒนา Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ดึงอาจารย์ เจ้าหน้าที่อบรมเสริมทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิศวกรสังคม เตรียมพร้อมขยายผลสู่นักศึกษา ควบคู่ช่วยแก้ไขปัญหา พัฒนาท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ

มรภ.สงขลา จัดโครงการพัฒนา Soft skills สร้างที่ปรึกษาวิศวกรสังคม ต่อยอดสู่ นศ.

รศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)  กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา Soft skills  ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างที่ปรึกษาวิศวกรสังคม ณ ห้องประชุมชั้น อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มรภ.สงขลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ว่า มรภ.สงขลา เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา มหาวิทยาลัยได้กำหนด Objective การใช้กระบวนการ วิศวกรสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา Soft skills และคุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกำหนดกลยุทธ์ไว้ ดังนี้

มรภ.สงขลา จัดโครงการพัฒนา Soft skills สร้างที่ปรึกษาวิศวกรสังคม ต่อยอดสู่ นศ. มรภ.สงขลา จัดโครงการพัฒนา Soft skills สร้างที่ปรึกษาวิศวกรสังคม ต่อยอดสู่ นศ.

              1. การใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษาแกนนำ และการขยายผลโครงการวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษา

              2. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิศวกรสังคมให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

              3. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

              4. สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

              ดังนั้น การจัดโครงการในครั้งนี้จึงตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิศวกรสังคมให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมได้เป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากวิทยากรไปใช้ในการขยายผลโครงการวิศวกรสังคมให้แก่นักศึกษา และเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาวิศวกรสังคมในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นต่อไป

ด้าน อาจารย์จิรภา  คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า มรภ.สงขลา มุ่งเน้นพัฒนาและเสริมสร้างให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ใน 4 ประการ ได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีงานทำ-มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย อีกทั้งยังมุ่งพัฒนานักศึกษาด้าน Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อให้เกิดคุณลักษณะและทักษะสำคัญ 4 ประการ ได้แก่

1. นักคิด ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล (Cause-Effect) เห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย

2. นักสื่อสาร ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา

3. นักประสานงาน ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง

4. นวัตกร ทักษะการสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาบนฐานข้อมูลชุมชน

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา จึงได้จัดอบรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้และทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิศวกรสังคมให้แก่นักศึกษาวิศวกรสังคม สำหรับแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ และสร้างกลไกการพัฒนา Soft skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเป็นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะต่าง ๆ รวม 116 คน และได้รับเกียรติสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งมาบรรยายและฝึกปฏิบัติการใน 4 หัวข้อ ได้แก่ ความเป็นมาและความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับวิศวกรสังคม การปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อการเป็นโค้ชวิศวกรสังคม ทักษะ Soft skills ด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคมในแต่ละเครื่องมือ และ แนวทางการขับเคลื่อนวิศวกรสังคมของ มรภ.สงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics