ผู้ปฏิบัติธรรมของ ศอ.บต. กว่า 80 คน ตามรอยพระพุทธเจ้า เยี่ยมชมดินแดนพุทธภูมิ สัมผัสวิถี วัฒนธรรมชาวฮินดู

Spread the love

ผู้ปฏิบัติธรรมของ ศอ.บต. กว่า 80 คน ตามรอยพระพุทธเจ้า เยี่ยมชมดินแดนพุทธภูมิ สัมผัสวิถี วัฒนธรรมชาวฮินดู ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 คณะผู้แสวงบุญภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติธรรมแหล่งสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เดินทางไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ณ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย ” ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ธรรมเมกขสถูป” หรือสถานที่แห่งการแสดงปฐมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนา อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งปวง​เป็นครั้งแรกภายหลังการตรัสรู้และการบรรลุมรรคผลด้วยพระองค์เอง จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ผ่านพ้นกาลเวลามาแล้วหลายร้อยหลายพันปี และถือเป็น 1 ใน 4 สังเวชนียสถานที่เกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า​ ซึ่งได้แก่สถานที่แห่งการประสูติ​ ตรัสรู้​ แสดงปฐมเทศนา​ และ​ ปรินิพพาน

ผู้ปฏิบัติธรรมของ ศอ.บต. กว่า 80 คน ตามรอยพระพุทธเจ้า เยี่ยมชมดินแดนพุทธภูมิ สัมผัสวิถี วัฒนธรรมชาวฮินดู

จากนั้นคณะผู้แสวงบุญฯ ได้เดินทางไปยัง สถานที่แสดงปฐมเทศนาชมเจาคันธีสถูป สถานที่พระพุทธองค์ พบปัญจวคีย์ นมัสการ ธัมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค์ พบปัญจวคีย์ ทำให้เกิดพระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก นมัสการ คันธกุฏี(กุฏีหลังแรก) ที่พระพุทธเจ้าจำพรรษา ชมยะสะเจดีย์ และชมสังฆารามกุฏีสงฆ์กว่า 1,000 หลัง

ผู้ปฏิบัติธรรมของ ศอ.บต. กว่า 80 คน ตามรอยพระพุทธเจ้า เยี่ยมชมดินแดนพุทธภูมิ สัมผัสวิถี วัฒนธรรมชาวฮินดู

ต่อมาคณะฯได้ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธีอารตี ซึ่งเป็นพิธีกรรมเพื่อขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้มอบความสุขและความโชคดีให้แก่ผู้ที่บูชา เครื่องสังเวยที่ใช้ในการบูชาไฟ เยี่ยมชมการลอยกระทงบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ชมวิถีชีวิตผู้คนริมฝั่งน้ำ ชมพิธีการอาบน้ำ ชำระบาป และพิธีการเผาศพ ริมฝั่งแม่น้ำคงคา สำหรับแม่น้ำคงคา ถือเป็นสถานที่ที่มาล้างบาปและสถานที่เดินทางมาตายซึ่งคนอินเดียมีความเชื่อว่า “กระแสน้ำในแม่น้ำคงคาไหลผ่านเศียรของพระศิวะ” ถ้าหากได้มาอาบน้ำชำระร่างกายที่นี่ จะสามารถล้างบาปได้และยิ่งถ้าได้มาเผาศพที่พาราณสีและกวาดเถ่ากระดูกลงแม่น้ำคงคา จะทำให้ได้ขึ้นสวรรค์แน่นอน

ผู้ปฏิบัติธรรมของ ศอ.บต. กว่า 80 คน ตามรอยพระพุทธเจ้า เยี่ยมชมดินแดนพุทธภูมิ สัมผัสวิถี วัฒนธรรมชาวฮินดู
พิธีอารตี

อย่างไรก็ตามคณะผู้แสวงบุญภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สังเวชนียสถานประเทศอินเดีย-เนปาล ของศอ.บต. มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจำนวน 80 คน โดยมีกำหนดร่วมกิจกรรม ฯ ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 มกราคม 2566 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเป็นการสืบทอด เผยแผ่ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับสังคมไทย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันต่อไป

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics