มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ SHOWcase โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ “สงขลาเฮอริเทจ”

มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ SHOWcase โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ “สงขลาเฮอริเทจ”
Spread the love

มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ SHOWcase โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ สงขลาเฮอริเทจ

พร้อมเป็นนักสื่อสารสังคมเล่าเรื่องนำชมแหลงท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลาพหุวัฒนธรรม

มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ SHOWcase โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ “สงขลาเฮอริเทจ”

มรภ.สงขลา ส่งคณาจารย์-นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะศิลปกรรมฯ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ SHOWcase โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ สงขลาเฮอริเทจ” นำเสนอผลงานเด่น ถอดบทเรียนชุดประสบการณ์ พร้อมเป็นนักสื่อสารสังคมเล่าเรื่องนำชมแหลงท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า สงขลาพหุวัฒนธรรม ย้อนรอยอดีตเส้นทางเมืองท่า เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน

มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ SHOWcase โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ “สงขลาเฮอริเทจ” มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ SHOWcase โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ “สงขลาเฮอริเทจ”

                เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์จาก 3 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ประกอบด้วย ผศ.วสิน ทับวงษ์ อาจารย์กัลย์วดี เรืองเดช ผศ.ปิยกุล บุญญาศรีรัตน์ และ อาจารย์นันทยา ศรีวารินทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาในหลักสูตรฯ พร้อมด้วย อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดร.นัยนา โง้วศิริ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาในหลักสูตรฯ ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ SHOWcase โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ สงขลาเฮอริเทจ” นำเสนอผลงานเด่น ถอดบทเรียนชุดประสบการณ์ การทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายในแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา ณ บริษัท สงขลาเฮอริเทจ จำกัด และชุมชนเมืองเก่าสงขลา

มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ SHOWcase โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ “สงขลาเฮอริเทจ” มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ SHOWcase โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ “สงขลาเฮอริเทจ”

                กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย บริษัท สงขลาเฮอริเทจฯ และแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสส. คือ อาจารย์มัทนา ถนอมพันธุ์ หอมลออ นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง (ชมัยภร แสงกระจ่าง) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ อาจารย์มานพ แย้มอุทัย และ อาจารย์วิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ ร่วมกิจกรรมฯ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ได้เยือนเมืองเก่าสงขลาบ่อยางและติดตาม Connect the local, Conext to SE การนำเสนอความร่วมมือในการทำงานวิสาหกิจเพื่อสังคมกับการประกอบการในพื้นที่เมืองเก่าสงขลา โดยการสนับสนุนจาก สสส. แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ และบริษัทสงขลาเฮอริเทจ ร่วมกับเครือข่าย ณ บริษัทสงขลาเฮอริเทจ ถนนหนองจิก เมืองเก่าสงขลาบ่อยาง

มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ SHOWcase โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ “สงขลาเฮอริเทจ”

                จากนั้น Walking Tour “ก้าวแรกแห่งศรัทธา สงขลาบ่อยาง” กิจกรรมท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า สงขลาพหุวัฒนธรรม ย้อนรอยอดีตเส้นทางเมืองท่า เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน เริ่มจากท่าน้ำริมทะเลสาบสงขลา นำชมและสัมผัสเส้นทางแห่งศรัทธา โดย ผศ.วสิน ทับวงษ์ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยว มรภ.สงขลา พร้อมทั้งนำชมถนนหนองจิก ซุ้มจำลองประตูศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์ ศาลเจ้าปุนเถ้ากง พร้อมแวะเยือนผู้ประกอบการท้องถิ่นถนนหนองจิกเก้าห้อง อาทิ ร้านขนมไทยจงดี ชิมและอุดหนุนขนมทองเอก ขนมสัมปันนี ขนมขี้มอด ของฝากเมืองสงขลาบ่อยาง เมื่อสุดถนนหนองจิก ชมและฟังความเชื่อมโยงประวัติศาสตร์สังคมผ่านบริบทของศาสนสถานตามความเชื่อและศรัทธาของชาวจีนโพ้นทะเล ณ ศาลเจ้าพ่อกวนอู และศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา สัมผัสความเกื้อกูลและการเอื้อประโยชน์ของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกับโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ

มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ SHOWcase โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ “สงขลาเฮอริเทจ”

                นอกจากนั้น ยังนำไปเยือนบ้านเลขที่ 168 ถนนนครใน บ้านจีนสงขลาหลังเก่าที่ผ่านการปฏิสังขรณ์ ปัจจุบันเป็นศูนย์ฝึกฝนและเผยแพร่ศิลปะการแสดงโนราและศิลปะสร้างสรรค์ ในความดูแลของ ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) เยือนมัสยิดอุสาสนอิสลาม (มัสยิดบ้านบน) นำเสนอความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาเมืองเก่าสงขลา ซึ่ง รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา และ ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ต้อนรับร่วมกับ นายสมศักดิ์ หวันละเบ๊ะ โต๊ะอิหม่ามมัสยิดอุสาสนอิสลาม (มัสยิดบ้านบน) และชาวชุมชนบ้านบน ถนนพัทลุงและถนนนางงาม

มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ SHOWcase โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ “สงขลาเฮอริเทจ”

               ปิดท้ายกิจกรรม SHOWcase โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ สงขลาเฮอริเทจ” รับประทานอาหารเย็น Classic table (ต่อยอดจากโครงการวิจัย การขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลาอย่างสร้างสรรค์ด้วยมรดกวัฒนธรรม /บพข.) ดื่มด่ำบรรยากาศริมทะเลสาบสงขลาที่บ้านนครนอก อาหารจากชุมชน การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการสร้างสรรค์ด้านอาหาร กล่องข้าว catering” โดยนำแนวคิดจากอาหารพื้นถิ่นและวัตถุดิบในพื้นที่ อาหารดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงในย่านเมืองเก่า เมนูไทย จีน มุสลิม รวบรวมเอาไว้บนโต๊ะอาหารมื้อพิเศษ พร้อมการแสดงพื้นถิ่นสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่จากวัฒนธรรมไทย จีน มุสลิม โดยนักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา สะท้อนการอยู่ร่วมกันในสังคมเมืองสงขลา

มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ SHOWcase โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ “สงขลาเฮอริเทจ”

 

 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมลงพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. คือ อาจารย์มัทนา ถนอมพันธุ์ หอมลออ และ อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง ชื่นชมวิธีการเล่าเรื่อง ก้าวแรกแห่งศรัทธา สงขลาบ่อยาง” กิจกรรมท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า สงขลาพหุวัฒนธรรม ย้อนรอยอดีตเส้นทางเมืองท่า เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน ที่ ผศ.วสิน นำชมและบรรยายว่า ไม่ซ้ำกับที่เคยฟังและเห็นจากที่เคยมาสงขลาในครั้งก่อน ๆ ขณะที่ นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ กล่าวว่า ที่ทำอยู่นี่เป็นประวัติศาสตร์สังคมที่ควรขับเคลื่อนและส่งต่อให้คนในพื้นที่ เยาวชน ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีให้ต่อยอดในทางสังคม ไปจนถึงการสร้างรายได้จากทุนที่มีอยู่

มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ SHOWcase โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ “สงขลาเฮอริเทจ”

              สำหรับ บริษัท สงขลาเฮอริเทจ จํากัด และแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เป็นสมาชิกภาคีความร่วมมือทางวิชาการที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา) ร่วมกับ มรภ.สงขลา (โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม SKRU กับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์) ร่วมด้วยจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) โดยได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts