พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เปิด ระบบ NT Free WiFI ครอบคลุมพื้นที่อาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เปิด ระบบ NT Free WiFI ครอบคลุมพื้นที่อาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก
Spread the love

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เปิด ระบบ NT Free WiFI ครอบคลุมพื้นที่อาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชายแดน ให้สามารถเชื่อมโยงสู่ระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เปิด ระบบ NT Free WiFI ครอบคลุมพื้นที่อาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก

วันนี้ (19 กันยายน 2565) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/รักษาการนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เปิดประธานรับมอบ WiFi เครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมพบปะประชาชนกว่า 3,000 คน ณ บริเวณหน้าด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เปิด ระบบ NT Free WiFI ครอบคลุมพื้นที่อาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก

 

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/รักษาการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) กล่าวว่า ในฐานะประธาน กพต. พร้อมด้วยรัฐมนตรีหลายท่าน ยินดีร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อประชาชนตามข้อเสนอให้รัฐบาลดำเนินการ ซึ่งวันนี้ มีผลงานพัฒนาที่ก้าวหน้าชัดเจน อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ ส่งเสริมการเลี้ยงวัว, การแก้ไขการว่างงานช่วงโควิด-19, การปลูกพืชอาหารสัตว์ และการบริหารจัดการไฟฟ้ายั่งยืน การพัฒนาสังคมที่สำคัญ ได้แก่ สนับสนุนอาหารให้โรงเรียนตาดีกาและโรงเรียนพระพุทธศาสนา, การแก้ไขภาวะโภชนาการต่ำในเด็กเล็ก และแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนอย่างยั่งยืน การส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นที่ ได้แก่ จัดตั้งสถาบันภาษานานาชาติ 6 ภาษาและปฏิทินประเพณี 12 เดือนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ Sky Walk อัยเยอร์เวง, น้ำพุร้อนนากอ, อุโมงค์ปิยะมิตรแห่งที่ 2 และการแข่งขัน เบตง เทรล เป็นต้น การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ได้แก่การบริหารจัดการน้ำ, การบริหารจัดการด่านชายแดนและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน นำระบบเทคโนโลยีมาบริหารพื้นที่ ได้แก่ กล้องตรวจจับอัจฉริยะ เสาไฟฟ้ารองรับการคมนาคมอัจฉริยะ และติดตั้งระบบ WI-FI พื้นที่เศรษฐกิจ การพัฒนาตามความจำเป็นของพื้นที่ ได้แก่ การปรับปรุงแหล่งเรียนรู้มัสยิด 300 ปี, พัฒนาทักษะงานบริการรองรับงานในซาอุดิอาระเบีย, ส่งเสริมผู้นำศาสนา, การยกระดับสนามบินจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งได้มอบหมายส่วนราชการดำเนินการเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณา กพต. เร่งด่วน ได้แก่ การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน โดยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้นำชุมชน เป็นแกนนำการส่งเสริมภาคประชาสังคมและประชาชน การจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนา การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกแห่งที่ 2 และสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก อำเภอตากใบ การแก้ไขปัญหาแรงงานต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซีย การจัดตั้งอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา ในปี 2567 และการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะทุกเรื่องเป็นความห่วงใยและปรารถนาดีของรัฐบาล ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ กพต. ดำเนินการเพื่อประชาชนทุกภาคส่วน

 

ทั้งนี้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด หรือNT  เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้การกำกับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบด้านสื่อสารโทรคมนาคมของชาติ ได้รับนโยบายรัฐบาลเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง โดย NT ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ NT Free WiFi ครอบคลุมพื้นที่อาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสุไหงโก-ลก ให้สามารถเชื่อมโยงสู่ระบบอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ NT Free Wifi เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

สำหรับแพลตฟอร์มระบบ NT Free WiFi  นี้รองรับทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ที่เดินทางผ่าน ด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งนี้นอกจากนี้ NT ยังได้ดำเนินการติดตั้งระบบ NT Free WiFi ตามสถานที่ต่างๆ เช่นสนามบินนานาชาติ ท่าเรือ ด่านตรวจคนเข้าเมือง และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เปิด ระบบ NT Free WiFI ครอบคลุมพื้นที่อาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก

อย่างไรก็ตามศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จังหวัดนราธิวาส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด หรือ NT ยังมีเป้าหมายที่จะนําเนินการให้เมืองสุไหงโก-ลก เป็นเมือง Smart City เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) การขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) การพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)  การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment