ทหญ. “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565” 

Spread the love

            วันที่ 14 กันยายน 2565  (เวลา 09.00 – 16.00 น.)  นายปเวษ  เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ. (ปร.) เป็นประธานเปิดโครงการ “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565”      เพื่อให้เป็นไปตามกฏกระทรวงแรงงาน ที่ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 

ทหญ. “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565”  ทหญ. “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565”  ทหญ. “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565” 

           หมวด 8 ข้อ 30  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   โดยมีคณะกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้แทนส่วนราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการร้านค้าภายในอาคารผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้อง ฯ เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่

ทหญ. “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565”  ทหญ. “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565”  ทหญ. “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565” 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts