มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดโครงการ “Digital School Leadership” พัฒนาผู้นำโรงเรียนในยุคดิจิทัล

Spread the love

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดโครงการ “Digital School Leadership” พัฒนาผู้นำโรงเรียนในยุคดิจิทัล

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดโครงการพัฒนาผู้นำโรงเรียนในยุคดิจิทัล “Digital School Leadership”  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหาร ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้เห็นความสำคัญของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้กับนักเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการใช้งานดิจิทัลเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่กับผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560  ณ ห้อง Port De Biz ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  โดยผู้เข้าร่วมอบรมพบกับการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ     

                 

 อาจารย์สัญญา เศรษฐพิทยากุล ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท ทรินนิเทค จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการเรียนการสอนแบบ Active Learning และหัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงคมนาคม บรรยายหัวข้อ Digital Transformation in Schools

 อาจารย์จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บรรยายในหัวข้อ Digital Resources for Active Learning

 อาจารย์จิตรลดา พันธ์พณาสกุล ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บรรยายหัวข้อ Google App for Education

 อาจารย์กรกมล ซุ้นสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บรรยายหัวข้อ Digital Tools for Active Learning และ

 อาจารย์ชิตพล เอกสายธาร อาจารย์ประจำฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บรรยายหัวข้อ Digital Tools for Active Learning

 

ดร.ธารพรรษ  สัตยรักษ์  รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีที่มีคณาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษากว่า 30 สถาบันเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  และอยากให้การอบรมในวันนี้เป็นจุดเริ่มเพื่อการพูดคุยเรื่องการปรับตัวและการปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ยุคดิจิทัล  เพราะการเรียนในยุคปัจจุบัน เราไม่สามารถสอนเนื้อหรือสอนให้จำ แต่ต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนนำความรู้ไปต่อยอดได้ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของประเทศ Thailand 4.0  ซึ่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีนโยบายต่างๆ ในการปรับตัวสู่ยุคดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา”

อาจารย์สัญญา เศรษฐพิทยากุล  วิทยากรประจำโครงการ กล่าวถึงการอบรมว่า  “ผมรู้สึกยินดีที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้โอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน มีพลังในการเปลี่ยนและปฏิรูปการศึกษาให้ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเราก้าวสู่ยุคดิจิตอล ก่อนที่เราจะนำดิจิตอลมาใช้ในสถานศึกษา เราต้องวางเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ชัดเจน จากนั้นเรานำเครื่องมือเปลี่ยนสู่การปฏิรูปและเห็นผลเป็นรูปธรรม ดิจิตอลจะช่วยโรงเรียนจะทั้งด้านการเรียนการสอน ซึ่งดิจิตอลที่ผู้ใช้สามารถทำให้เกิดความภูมิใจ โดยการเพิ่มเติมทักษะที่ต้องการ พัฒนาตนเอง แสดงผลงาน สร้างความภาคภูมิใจ มีเป้าหมายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสนับสนุนการบริหารของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมในภาคส่วนต่างๆ อีกด้วย”

อาจารย์จุไรรัตน์ ลอยจิ้ว  รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่องแสงวิทยา กล่าวถึงโครงการ ว่า “เป็นโครงการที่ดีมาก มีการสาธิตเทคโนโลยีสำหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งบางอย่างยังไม่ทราบมาก่อน พอมาอบรมก็ทำให้ได้นำกลับไปใช้สื่อสารให้กับนักเรียน ให้กับครูผู้สอน อยากให้มีโครงการดีๆที่จะจัดอบรมแบบนี่อีก ให้นำวิทยากรดีๆแบบนี้มาเพื่อจะได้นำไปให้ความรู้แก่ครูผู้สอนและผู้บริหาร สถานศึกษาต่อไป”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts