กองพลพัฒนาที่ 4 จับมือ “เกษตร” มรภ.สงขลา จัดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

กองพลพัฒนาที่ 4 จับมือ “เกษตร” มรภ.สงขลา จัดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Spread the love

กองพลพัฒนาที่ 4 จับมือ เกษตร” มรภ.สงขลา จัดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

กองพลพัฒนาที่ 4 จับมือ “เกษตร” มรภ.สงขลา จัดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

กองพลพัฒนาที่ 4 จับมือคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา จัดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หวังสร้างจิตสำนึกความรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันครอบครัว ฝึกความมีวินัยในการอยู่ร่วมกัน ควบคู่ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะต่อสังคม ประเทศชาติ

กองพลพัฒนาที่ 4 จับมือ “เกษตร” มรภ.สงขลา จัดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 29 -31 กรกฎาคม 2565 กองพลพัฒนาที่ 4 ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 ณ ห้องขุนพลแก้ว 1 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โดยมี พล.ต.สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 และ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ทล.บ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานของชีวิต ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ความรักชาติ สามารถนำไปพัฒนาในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และเพื่อให้เยาวชนได้รับการฝึกความมีวินัยในการอยู่ร่วมกัน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนปลูกฝังความมีจิตสาธารณะต่อสังคม ส่วนรวมและประเทศชาติ ทำให้เกิดการเสียสละแบ่งปันหรือความรับผิดชอบต่อสังคม

                กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น อาทิ กิจกรรม Ice Breaking (ละลายพฤติกรรม) บรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทย/การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การแสดงย้อนประวัติศาสตร์ชาติไทย ชุดขุนศึก 43 โดย ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 การเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 4 ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่าง ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่าง เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยพ่อฯ บรรยายให้ความรู้การดำเนินการตามแนวทางศาสตร์พระราชาฯ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน (วัด/มัสยิด) การนั่งสมาธิ ฝึกจิตใจให้สงบ เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ฟาร์มตัวอย่างขนาดเล็ก โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อบรมการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ฯ ระดมความคิดตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายฯ (Workshop) และแถลงผลประยุกต์เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและขยายผลกับเพื่อนในสถาบันการศึกษาของตนเองและครอบครัว การทดสอบกำลังใจโดยกระโดดหอสูง 34 ฟุต และไต่หน้าผาจำลอง เป็นต้น

               ทั้งนี้ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 พร้อมกันนี้ พ.อ.พิเชษฐ์ ชุติเดโช เสนาธิการ กองพลพัฒนาที่ 4 และ ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ร่วมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 25 คน

กองพลพัฒนาที่ 4 จับมือ “เกษตร” มรภ.สงขลา จัดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment