นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นั่งประธานเปิดประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวประเทศไทย แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 1

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นั่งประธานเปิดประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวประเทศไทย แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 1
Spread the love

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นั่งประธานเปิดประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวประเทศไทย แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 1

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นั่งประธานเปิดประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวประเทศไทย แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 1

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับนายกเทศมนตรีและผู้แทนเทศบาล 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึง ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แผนจากสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงท่านที่ปรึกษาของสภาฯ ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวประเทศไทย แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 1 ห้องเทพทาโร โรงแรมบุรีศรีภูคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เมืองสีเขียว หรือ Green City เป็นหนึ่งในแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อม ของแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย หรือ IMT – GT จากเดิมที่มีการขับเคลื่อนอยู่ 2 ระดับคือ
1.สภาระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด
2.สภาระดับนายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว ของ 3 ประเทศ (อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย)


ที่ผ่านมา ทั้ง 3 ประเทศยังไม่มีประเทศใดมีสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวภายในประเทศของตนเอง ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่มีแนวคิดในการจัดตั้งสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว โดยนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการประสานงานเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร 44 แห่ง ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เชื่อมกับสภานายกเทศมนตรีสีเขียวของ 3 ประเทศและสภามุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกำหนดยุทธศาสตร์เมืองสีเขียวเพื่อใช้ในการพัฒนาเมืองร่วมกัน รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์เมืองสีเขียวทั้งในประดับประเทศ และระดับอนุภาค IMT-GT


โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวของทั้ง 3 ประเทศ จากการเสนอของท่านนายกเทศบาลปีนัง เมื่อครั้งการประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวของทั้ง 3 ประเทศที่เทศบาลนครสงขลาเมื่อปีที่แล้ว และได้รับเกียรติในการเป็นประธานสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT ประเทศไทย ในฐานะผู้จัดตั้งสภาในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้มีการร่วมกันพัฒนาสภาฯแห่งนี้ ให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองสีเขียว ให้ไปตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ช่วยกันทำขึ้นมา เพื่อให้พี่น้องประชาชนในแต่ละเทศบาลมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนต่อไป


ซึ่งในที่ประชุมได้มีการประชุมปรึกษาหารือในเรื่องของกรอบและแผนพัฒนาของแต่ละเทศบาล การกำหนดบทบาทและหน้าที่ของสภาฯ การพิจารณาร่างยุทธศาสตร์เมืองสีเขียวประเทศไทย แผนงาน IMT-GT ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่
1.ด้านการขนส่ง
2.ด้านความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
3.ด้านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
4.ด้านความรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
5.ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6.ด้านการจัดการขยะ
7.ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ


ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปกรอบ แผนงาน และยุทธศาสตร์เมืองสีเขียวประเทศไทยแล้ว จะนำข้อสรุปทั้งหมดนี้นำเสนอต่อที่ประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวแผนงาน IMT-GT ซึ่งจะจัดขึ้นในเมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานสภาฯ ตลอดจนการประชุม Lead City ด้านต่าง ๆ ต่อไป ทั้งนี้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็น Lead City ด้านการขนส่ง และเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งเป็น Lead City ด้านความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้จัดให้มีการประชุมทั้ง 3 ประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานทั้ง 2 ด้านต่อไป

ส่วนตอนเย็นในงานเลี้ยง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับงานเลี้ยงประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวประเทศไทย แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 1 และคณะ IMT-GT Green Cities Mayor Council’s (GCMC) Sectoral Planning Meeting on Transport and Carbon Literacy พร้อมทั้งรับมอบรางวัล ASEAN ESC Award (Certificatesof Recognition)
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับนายกเทศมนตรีและผู้แทนเทศบาล 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึง คณะ IMT-GT Green Cities Mayor Council’s (GCMC) Sectoral Planning Meeting on Transport and Carbon Literacy ที่เข้าร่วมประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวประเทศไทย แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 1 โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ในโอกาสนี้ คณะ IMT-GT Green Cities Mayor Council’s (GCMC) ซึ่งได้แก่ DATO Ar YEW TUNG SEANG. Mayor Penang Island City Council Malaysia, YM Tunku Iskandar Shah Bin Tunku Muszaffar Shah. President of Langkawi Municipal Council, มิสเตอร์ เฟอเดออุส ดาลาน Director of CIMT ร่วมกล่าวต้อนรับและขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมประชุมสภาสีเขียวแผนงาน IMT-GT จัดขึ้นทุกปี โดยเป็นเวทีการหารือ กำหนด และติดตาม ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาเมืองสีเขียว ภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT รวมถึงกรอบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เป็นโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคที่มุ่งกระตุ้นพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐและจังหวัด ทั้ง 3 ประเทศ (อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย) ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มโอกาสทางการค้า และการลงทุน การท่องเที่ยว และการเสริมสร้างความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ระหว่างทั้ง 3 ประเทศ
พร้อมกันนี้นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่เทศบาล ๔ ได้แก่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองทุ่งสง เทศบาลเมืองกระบี่ และเทศบาลนครยะลา ที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน หรือ ASEAN ESC Award ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งประเภทแข่งขันและประเภทเสนอโดยประเทศ รางวัล ASEAN ESC Award ซึ่งมี ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทเสนอโดยประเทศ และ ประเภทแข่งขัน โดยประเทศไทยได้เสนอเทศบาลนครยะลา เป็นตัวแทนของประเทศขึ้นรับรางวัล ASEAN ESC Award (City Nomination) สำหรับประเภทแข่งขันเพื่อรับรางวัล ASEAN ESC Award (Certificatesof Recognition) จะต้องแข่งขันกับเมืองต่าง ๆ ที่ประเทศ สมาชิกอาเซียนเสนอ โดยมีเมืองของประเทศไทยประสบความสำเร็จ ได้รับคะแนนสูงสุด ชนะเลิศทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ชนะเลิศด้านอากาศ (Clean Air) เทศบาลเมืองทุ่งสง ชนะเลิศด้านน้ำ (Clean Water) และเทศบาลเมืองกระบี่ ชนะเลิศด้านขยะและพื้นที่สีเขียว (Clean Land) โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลทั้ง ๔ แห่งขึ้นรับมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts