วันเยาวชนแห่งชาติ

Spread the love

วันที่ 21 กันยายน  2560  เวลา 09.00 น.   ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “เยาวชนคนดีศรีหาดใหญ่” ประจำปี 2560 พร้อมกับปาถกฐาพิเศษในหัวข้อ “พลังเยาวชน ต่อการพัฒนานครหาดใหญ่” ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล คณะครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ประมาณ 340 คน ซึ่งในการจัดงานเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้ เนื่องจากทุกวันที่ 20กันยายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ รัชกาลที่ 8 ซึ่งล้นเกล้าทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ในฐานะ”ยุวกษัตริย์ไทย” พระองค์ทรงพัฒนาและอุทิศพระวรกาย อันเป็นคุณอเนกอนันต์นานัปการต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ เทศบาลนครหาดใหญ่ตระหนักในภารกิจอำนาจหน้าที่และเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ที่จะเป็นพลวัตในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างดังนี้


1. นิทรรศการ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ รัชกาลที่ 8 และนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นของเยาวชนที่ได้กระทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่น
2. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “เยาวชนคนดีศรีหาดใหญ่” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 เยาวชนดีเด่นและบุคคลดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ที่ส่งผลงานเข้าประกวดและผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ
3. การกล่าวปฏิญาณตนของเยาวชน และบรรยายบทบาท อำนาจหน้าที่ ของสภาเด็กและเยาวชนตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2560 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
4. การแสดงบนเวทีของเยาวชน
จากนั้นจะเป็นการเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ และการแสดงผลงานของเยาวชนและและบุคคลดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนของผู้มาร่วมงาน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts