มรภ.สงขลา ร่วมเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี

มรภ.สงขลา ร่วมเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี
Spread the love

มรภ.สงขลา ร่วมเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี

ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงทุกด้าน-สอดรับบทบาทเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

ทีมบริหาร มรภ.สงขลา ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์ หวังใช้เป็นแผนแม่แบบสำหรับจัดทำแผนพัฒนาของตนเอง

มรภ.สงขลา ร่วมเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ประกอบด้วย ผศ.ดร.วีระชัย  แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมคณบดีและผู้อำนวยการสำนักฯ ของ มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใบเรือ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

มรภ.สงขลา ร่วมเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี

                สำหรับวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บริบทการดำเนินงาน และความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ตลอดจนเพื่อรวมพลังของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในอันที่จะสร้างผลกระทบในวงกว้างที่ตอบโจทย์สำคัญประเทศ ซึ่งคณะผู้จัดงานได้เชิญคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ทั้ง 5 แห่ง ร่วมรับฟังทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏในระยะ 5 ปีข้างหน้า และเพื่อระดมสมองกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญ (Key initiative programs) ระดับภูมิภาคของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ ทปอ.

มรภ.สงขลา ร่วมเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี

ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงานคาดหวังว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง และตอบโจทย์สำคัญของประเทศ ผ่านการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน รวมถึงศักยภาพที่โดดเด่นในด้านการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนของบริบทโลก ประการสำคัญ แผนปฏิบัติการที่จัดทำขึ้นนี้จะเป็นแผนแม่แบบเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ นำไปจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของตนเอง ส่งผลให้การจัดทำแผนของ มรภ.สงขลา เป็นแผนที่เน้น outcome มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนชุมชนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

มรภ.สงขลา ร่วมเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี มรภ.สงขลา ร่วมเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts