“ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว” อาจารย์ มรภ.สงขลา รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก วชช.สตูล

Spread the love

ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว” อาจารย์ มรภ.สงขลา รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก วชช.สตูล

           

                ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่น ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก วชช.สตูล เจ้าตัวขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รางวัลที่ได้ถือเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานเชิงพื้นที่ใน จ.สตูล ต่อไป

“ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว” อาจารย์ มรภ.สงขลา รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก วชช.สตูล

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล (วชช.สตูล) พร้อมทั้งมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดสตูล ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ วชช.สตูล เปิดสอน ในการนี้ ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นของจังหวัดสตูล ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มอบโดย นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี    

“ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว” อาจารย์ มรภ.สงขลา รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก วชช.สตูล

                ผศ.ดร.อำนาจ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนทำงานวิชาการร่วมกับจังหวัดสตูล ในบทบาทต่าง ๆ อาทิ ทำหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาทางด้านเมืองอัจฉริยะหรือ Satun Smart City เป็นคณะกรรมการพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดสตูล (Satun Education Sandbox) คณะกรรมการอนุวิชาการ วชช.สตูล เป็นต้น และยังทำหน้าที่เป็นวิทยากรทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอีกมากมาย เช่น การเป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่จัดให้กับประชาชนทั่วไป บุคลากรจากหน่วยงานรัฐ เอกชน และบุคลากรทางการศึกษา โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง และโครงการอบรมตลาดออนไลน์ เป็นต้น

                นอกจากนั้น ยังลงพื้นที่พบปะผู้นำท้องถิ่น เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มากกว่า 10 แห่งในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น อบต.ปากน้ำ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อบต.ย่านซื่อ อบต.เกตตรี อบต.ตำมะลัง อบต.เจ๊ะบิลัง อบต.ควนโดน เทศบาลตำบลควนโดน อบต.วังประจัน อบต.ควนกาหลง อบต.ทุ่งนุ้ย อบต.ควนโพธิ์ อบต.ปาล์มพัฒนา เพื่อให้ส่วนราชการมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ในด้านต่างๆ เช่น Smart living, Smart government ,Smart Environment, Smart people เป็นต้น โดยได้รับความสนใจและให้การตอบรับจากผู้นำท้องถิ่นเป็นอย่างดี

                 การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานเชิงพื้นที่ต่อไป ซึ่งต้องขอขอบคุณจังหวัดสตูล สถาบันวิทยาลัยชุมชน และ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล ที่ให้โอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อทดแทนทุนการศึกษารัฐบาลที่ได้ลงทุนให้ตัวผมได้ไปศึกษาจนจบปริญญาเอก ผศ.ดร.อำนาจ กล่าวและว่า

                สำหรับการทำงานต่อจากนี้ ตนเองมีเป้าหมายที่จะพัฒนาประชาชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในทุกๆ กลุ่มอายุ โดยพยายามนำความรู้ที่ทันสมัยไปเผยแพร่ ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตอบรมระยะสั้น เมื่อประชาชนได้รับความรู้แล้วก็จะนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปบูรณาการกับการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ และการพัฒนาในด้านอื่น ๆ เพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสะดวกสบาย เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิต จึงจำเป็นต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts