รร.สาธิต มรภ.สงขลา จัดทัศนศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้” เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน

รร.สาธิต มรภ.สงขลา จัดทัศนศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้” เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน
Spread the love

รร.สาธิต มรภ.สงขลา จัดทัศนศึกษา เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน

พี่ประถมออกศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ น้องอนุบาลตะลุยสถานีปฏิบัติการ ผลิตพืช เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รร.สาธิต มรภ.สงขลา จัดทัศนศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้” เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน

            โรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา จัดทัศนศึกษา เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ นำพี่ประถม 1-6 ศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นภาคใต้ ฟากน้องอนุบาลตะลุยสถานีปฏิบัติการพืชไร่ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร หวังจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เชื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล

รร.สาธิต มรภ.สงขลา จัดทัศนศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้” เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการทัศนศึกษา เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดพัทลุง และนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดกระบี่และภูเก็ต เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ มีความคิด รู้จักตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์สังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน

 

รร.สาธิต มรภ.สงขลา จัดทัศนศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้” เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน

นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และรู้ถึงประวัติความเป็นมาในแต่ละสถานที่ที่ไปทัศนศึกษา รวมทั้งได้สัมผัสกับธรรมชาตินอกสถานที่ สู่การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์

รร.สาธิต มรภ.สงขลา จัดทัศนศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้” เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน

นอกจากนั้น ในช่วงระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตฯ มรภ.สงขลา นำโดย อาจารย์ ดร.พรรณี  ผุดเกตุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ นำนักเรียนระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1, 2 และ 3) เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา สถานีปฏิบัติการพืชไร่ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีคณาจารย์ และพี่ๆ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (การผลิตพืช) ให้การต้อนรับและให้ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ การปลูกกาแฟ การผลิตมูลไส้เดือน การทำปุ๋ยอินทรีย์ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน เรียนรู้วิธีการเลี้ยงและการให้อาหารปลาด้วยไรแดง เช่น ปลาทอง ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลาเทวดา ปลากระดี่มุข ปลาออสก้า ปลากัด กุ้งก้ามแดง กุ้งแคระ กบ เป็นต้น ซึ่งน้อง ๆ นักเรียนอนุบาลมีความตื่นเต้น สนุกสนาน และให้ความสนใจปลาสวยงามชนิดต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts