มรภ.สงขลา ประกวดผู้ประกาศข่าว ปั้นเยาวชนฝึกทักษะภาษาไทย

Spread the love

มรภ.สงขลา ประกวดผู้ประกาศข่าว ปั้นเยาวชนฝึกทักษะภาษาไทย

 

นิเทศ มรภ.สงขลา ประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ ปีที่ 2 ปั้นเยาวชนใช้ภาษาไทยถูกต้อง หวังเป็นใบเบิกทางสู่วิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน

ผศ.เฉลิมศรี อรรจนกุล ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER CONTEST  ปีที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ก.ย.นี้ ว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำความรู้ทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์มาบูรณาการ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน และเปิดเวทีให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ ปวช. ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่อวางรากฐานในการก้าวสู่อาชีพผู้ประกาศข่าว เนื่องจากปัจจุบันอาชีพทางด้านสื่อสารมวลชน อาทิ ผู้ประกาศข่าว ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ นักเขียนบท ผู้ผลิตภาพยนตร์ ฯลฯ เป็นสาขาวิชาชีพที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะวิทยุโทรทัศน์มีผู้ประกาศข่าวที่มีความสามารถโดดเด่น ทำหน้าที่เชื่อมโยงสื่อสาร นำเสนอสาระข่าวสารความรู้ให้กับผู้ชมโดยตรง จึงทำให้เยาวชนเกิดแรงผลักดันที่จะพัฒนาฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์อย่างมืออาชีพ

                ผศ.เฉลิมศรี กล่าวว่า ขณะเดียวกันเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เยาวชนไทยจึงควรมีการปรับตัว โดยการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติรับรู้และเข้าใจ รวมถึงอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งการใช้ภาษาไทยนั้นเป็นเอกลักษณ์ของผู้ประกาศข่าวที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝน เพราะผู้ประกาศข่าวเปรียบเสมือนครูสอนภาษาไทยผ่านสื่อ ดังนั้น การเป็นผู้ประกาศข่าวจึงต้องอ่านข่าวสารด้วยความถูกต้อง แม่นยำ อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี มีน้ำเสียงและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ขึ้น ต้องมีสติและรีบแก้ไขอย่างรวดเร็วและแนบเนียน ด้วยความสำคัญดังกล่าวนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ จึงจัดประกวดSKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ ในครั้งนี้ขึ้น

                ด้าน นายอิรฟาน บือแน นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่เยาวชนไทยที่สนใจงานวิทยุโทรทัศน์จะต้องตระหนักถึงคือ การฝึกทักษะใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง การที่จะก้าวเข้าสู่อาชีพผู้ประกาศข่าวนั้น จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องผ่านการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ ซึ่ง มรภ.สงขลา เป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งในภาคใต้ที่เปิดการเรียนการสอนด้านวิทยุโทรทัศน์ ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรง บวกกับความพร้อมของอุปกรณ์ ปฏิบัติการด้านสื่อที่ทันสมัย ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม ทำให้สามารถสร้างสรรค์รายการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

                ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา ตั้งแต่บัดนี้-31 ส.ค.60 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 093-6751985 (อิรฟาน) หรือ 093-3354558 (ปริ่มนภา)  

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics