มรภ.สงขลา ผนึก 12 สถาบัน กศ.ใต้ ลงนามต่อต้านทุจริต

Spread the love


มรภ.สงขลา ผนึก 12 สถาบัน กศ.ใต้ ลงนามต่อต้านทุจริต

 

                มรภ.สงขลา ผนึก 12 สถาบันการศึกษาภาคใต้ ลงนามความร่วมมือต่อต้านทุจริต ปลูกสำนึกเยาวชนโตไปไม่โกง ควบคู่ทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ปิดทางคอรัปชั่นศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ” ฝากชุมชนช่วยสร้างความเข้มแข็ง

นายพิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และสถาบันการศึกษาในภาคใต้ รวม 13 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และ วิทยาลัยชุมชนระนอง ในการร่วมกันเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในสถาบันการศึกษาและชุมชน รวมทั้งปรับหลักสูตรการศึกษาและการจัดกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดี จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ควบคู่ไปกับให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

                นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา ดำเนินงานด้านต่อต้านการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับสำนักงาน ปปช. ประจำ จ.สงขลา นำโดย ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ประธาน ปปช.ฯ อดีตอธิการบดี มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้ อาทิ การบรรยายครูกับการคาดหวังของสังคมไทย การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถาบันการศึกษา ปฏิรูปมาตรการเสริมสร้างระบบบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น พร้อมกันนั้นผู้บริหารทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยได้ประกาศเจตจำนงชัดเจน ถึงการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และจะป้องกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ สถาบันการศึกษาควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถตรวจสอบการทำงานของเราได้ ที่สำคัญ จะต้องบ่มเพาะนักศึกษาให้โตไปไม่โกง เพื่อสร้างคนดีออกสู่สังคม
                ด้าน 
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากในการสอนให้นักศึกษารู้เท่าทันการทุจริตและกลโกงทุกชนิด เราต้องช่วยกันทำทุกวิถีทางให้ประเทศประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้ ซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้ต้องอาศัยการผนึกกำลังกันระหว่าง บ้าน (ครอบครัว) วัด และ โรงเรียน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ ปปช.สงขลา ได้ดำเนินการเรื่องนี้ในสถาบันการศึกษาอย่างจริงจัง อยากขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในการสร้างองค์ความรู้ เพราะแม้ตอนนี้ประชาชนจะตื่นรู้ว่าอะไรคือความทุจริต แต่เรายังขาดการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และนำไปฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละชุมชน นอกจากนั้น เรายังขาดการพัฒนาในระยะยาว ดังนั้น ต้องช่วยกันสร้างองค์ความรู้ที่อยู่กับประชาชนตลอดกาล
                
ขณะนี้เรากำลังทำสิ่งที่เกินกว่าฝัน ท่านจะไม่สามารถเอาชนะการทุจริตคอรัปชั่นได้ หากไม่สามารถเอาชนะทัศนคติของชุมชน เพราะฉะนั้น ทั้ง 3 สถาบันคือ บ้าน วัด โรงเรียน จะต้องเข้มแข็งและจับมือประสานไปด้วยกัน ไม่ต้องรอดูว่ารัฐจะเดินไปอย่างไร แต่ชุมชนต้องชักธงเหนือรัฐบาลในการแก้ปัญหาการทุจริต ต้องให้ชุมชนเข้มแข็งก่อนประเทศชาติจึงจะเข้มแข็งได้ ผมหวังว่าภาคใต้ตอนล่างจะเป็นโมเดลหรือต้นแบบที่ดีที่จะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคต ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts