กฟผ. คว้ารางวัลดีเด่นผู้ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

Spread the love

กฟผ. คว้ารางวัลดีเด่นผู้ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
จากเวที Thailand Energy Awards 2017 ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6

กฟผ. คว้ารางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จากการประกวด Thailand Energy Awards 2017 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ประจำปี 2560
​วันนี้ (21 สิงหาคม 2560) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2017 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลฯ โดย นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับมอบรางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนดีเด่น ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน (ภาครัฐ) ณ ห้องบอลรูม หอประชุมสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร


​นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. เปิดเผยว่า ในปีนี้ กฟผ. สามารถคว้ารางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาได้อีกครั้ง ถือเป็นการรับรางวัลด้านดังกล่าว เป็นครั้งที่ 6 แล้ว ซึ่งได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการฉลากเบอร์ 5, โครงการห้องเรียนสีเขียว ซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ, โครงการค่ายเมล็ดพันธุ์พลังงาน และโครงการให้ความรู้คุณค่าไฟฟ้าไทย เป็นต้น รวมทั้งได้ปรับแนวทางการดำเนินงานให้พร้อมเพื่อเข้าสู่ยุคพลังงาน 4.0 โดยวางแผนเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับพลังงานหลักอย่างเหมาะสม พร้อมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
​สำหรับ พิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2017 จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อยกย่องและชื่นชมผู้ที่มีผลงานดีเด่นและมีส่วนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่าง ๆ และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2543 ซึ่งที่ผ่านมา กฟผ. ได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 13 รางวัล ได้แก่ 1) ด้านพลังงานทดแทน 4 รางวัล 2) ด้านอนุรักษ์พลังงาน 1 รางวัล 3) ด้านบุคลากร 2 รางวัล 4) ด้านพลังงานสร้างสรรค์ 1 รางวัล และ 5) ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 5 รางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าว พิจารณาจากการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถนำไปขยายผลให้ประเทศเกิดการพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
ในปี 2560 มีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 66 รางวัล จากผู้สนใจส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 262 ราย โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าผลประหยัดรวมได้มากกว่า 420 ล้านบาทต่อปี สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 290,000 ตันต่อปี
—————————–

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics