มรภ.สงขลา ติวอาจารย์เข้าใจกระบวนการนิเทศสหกิจศึกษา

Spread the love

 

 

                มรภ.สงขลา ดึงผู้เชี่ยวชาญแนะกระบวนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หวังปั้นอาจารย์นิเทศเปี่ยมประสิทธิภาพ นำความรู้พัฒนาบัณฑิตตอบโจทย์สถานประกอบการ เพิ่มโอกาสมีงานทำหลังเรียนจบ

                ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมคณาจารย์นิเทศให้เป็นอาจารย์นิเทศแบบมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน เมื่อเร็วๆ นี้ว่า วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในด้านนี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามมาตรฐานการสหกิจศึกษา รวมทั้งเพื่อให้อาจารย์นิเทศที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศเข้าใจมาตรฐานการปฏิบัติงาน เนื่องจากการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็นผู้มีคุณลักษณะของบัณฑิต ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะด้านอื่นๆ ถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่ มรภ.สงขลา พึงปรารถนา ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบก่อนสำเร็จการศึกษา โดยมีคณาจารย์นิเทศฯ เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา รวมถึงติดตามความก้าวหน้า ซึ่งจะต้องเป็นคณาจารย์ที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนิเทศสหกิจศึกษาเป็นอย่างดี

                ดร.ฐปนพัฒน์ กล่าวว่า งานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา เล็งเห็นถึงบทบาทและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จักรนรินทร์ ฉัตรทอง หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกระบวนการก่อน ระหว่าง และหลังการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาซึ่งจะช่วยให้คณาจารย์ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนดังที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย กำหนดไว้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนิเทศสหกิจศึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษา ระหว่างคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาตนเองของนักศึกษา ให้เป็นไปตามความคาดหวังของสถานประกอบการ และมีโอกาสสูงในการได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อภาวะการมีงานทำที่ดีต่อไปในอนาคต

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics