มรภ.สงขลา-ราชภัฏทั่วประเทศ ลงนามความร่วมมือแฟลช เอ็กซ์เพรส ปั้นบัณฑิตคุณภาพ รองรับธุรกิจโลจิสติกส์

มรภ.สงขลา-ราชภัฏทั่วประเทศ ลงนามความร่วมมือแฟลช เอ็กซ์เพรส ปั้นบัณฑิตคุณภาพ รองรับธุรกิจโลจิสติกส์
Spread the love

มรภ.สงขลา-ราชภัฏทั่วประเทศ ลงนามความร่วมมือแฟลช เอ็กซ์เพรส
ปั้นบัณฑิตคุณภาพ รองรับธุรกิจโลจิสติกส์

 

มรภ.สงขลา-ราชภัฏทั่วประเทศ ลงนามความร่วมมือแฟลช เอ็กซ์เพรส ปั้นบัณฑิตคุณภาพ รองรับธุรกิจโลจิสติกส์

มรภ.สงขลา ผนึกราชภัฏทั่วประเทศ ลงนามความร่วมมือ แฟลช เอ็กซ์เพรส  พัฒนาความรู้ควบคู่ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง สร้างบัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน รองรับการเติบโตธุรกิจโลจิสติกส์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ รวม 38 แห่ง ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด (Flash Express) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นที่ปรึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตราชภัฏทั่วประเทศ ให้มีความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง รองรับการเติบโตของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ป้อนบัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดแรงงานในอนาคต สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ

มรภ.สงขลา-ราชภัฏทั่วประเทศ ลงนามความร่วมมือแฟลช เอ็กซ์เพรส ปั้นบัณฑิตคุณภาพ รองรับธุรกิจโลจิสติกส์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนพัฒนาการผลิตบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในบริษัท ลดปัญหาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ที่มีผลการศึกษา และมีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสพิเศษ ในการเข้าทำงานกับบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด และบริษัทในเครือและในอนาคตให้สามารถกระจายสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ ตนหวังหว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ดี และขอให้ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างเต็มที่และต่อเนื่องให้มากที่สุด ขอให้โครงการนี้คือโครงการระยะยาวที่จะมาตอบโจทย์การว่างงานของเด็กจบใหม่ และพัฒนาต่อยอดจนสามารถสร้างแรงงานหลักของประเทศที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้ในอนาคต

มรภ.สงขลา-ราชภัฏทั่วประเทศ ลงนามความร่วมมือแฟลช เอ็กซ์เพรส ปั้นบัณฑิตคุณภาพ รองรับธุรกิจโลจิสติกส์

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีบทบาทในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลงนามความร่วมมือร่วมกับแฟลช เอ็กซ์เพรส ในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยินดีให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำ ตลอดจนจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรร่วมกันในด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2564-2569

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts