เทศบาลนครหาดใหญ่จับมือทุกภาคส่วน เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯ

เทศบาลนครหาดใหญ่จับมือทุกภาคส่วน เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯ
Spread the love

เทศบาลนครหาดใหญ่จับมือทุกภาคส่วน เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯ ประกาศความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน

เทศบาลนครหาดใหญ่  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565  ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อประกาศความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน  โดยบูรณาการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากทุกสังกัดภายในเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

เทศบาลนครหาดใหญ่จับมือทุกภาคส่วน เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯ

            โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าฯ สงขลา ประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  และมี พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นผู้อำนวยการในการบริหารจัดการ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ รวมทั้งตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนที่เป็นภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธี

            ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯ ดำเนินการภายใต้โครงการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่  ซึ่งแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเตรียมการป้องกันฯ ฝ่ายปฏิบัติการฯ และฝ่ายฟื้นบูรณะ โดยมุ่งเน้นให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเชิงป้องกันก่อนเกิดภัย ครอบคลุมทุกมิติ อาทิ

เทศบาลนครหาดใหญ่จับมือทุกภาคส่วน เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯ

  1. จัดกิจกรรม Kick Off ปล่อยขบวน รื้อลอกคู ป้องกันอุทกภัย” ในวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยระดมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแก้ไขจุดอ่อนน้ำท่วมขัง ป้องกันจุดเสี่ยงในพื้นที่  เช่น รื้อลอกคูคลอง สร้างทางระบายน้ำ ตลอดจนล้างทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืช  และดำเนินการต่อเนื่องให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 เขต
  2. สำรวจ ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เรือท้องแบน เจ็ทสกี สถานีสูบน้ำ และเครื่องสูบน้ำประจำที่ ตลอดจนจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเตรียมพร้อมแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อได้รับการแจ้งเหตุ
  3. เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ดังนี้

เทศบาลนครหาดใหญ่จับมือทุกภาคส่วน เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯ

ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่

     พื้นที่เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) และโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)  รวมจำนวนที่รองรับผู้อพยพได้ 1,700 คน

     พื้นที่เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) รองรับผู้อพยพได้ 500 คน

     พื้นที่เขต 3 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) รองรับผู้อพยพได้ 300 คน

     พื้นที่เขต 4 ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 5 รองรับผู้อพยพได้ 250 คน

เทศบาลนครหาดใหญ่จับมือทุกภาคส่วน เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯ

สถานที่อพยพ กระจายครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 เขต รวมจำนวนที่รองรับผู้อพยพได้กว่า 17,000 คน

สถานที่จอดรถ กระจายครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 เขต รวมจำนวนที่รองรับรถได้กว่า 30,000 คัน

– บ้านพี่เลี้ยง  มิติความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่  สมาชิกสภาเทศบาลและชุมชน  ในการให้ที่พักพิงยามเกิดภัย แบ่งเป็นขนาด M , L , XL , XXL  ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 เขต รวมจำนวน 111 หลัง รองรับผู้อาศัยได้จำนวน 3,046 คน

  1. เตรียมความพร้อมหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ และตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในแต่ละชุมชน ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขต้องเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ รวมจำนวน 184 คน
  2. จัดเตรียมจุดบริการกระสอบทราย ดังนี้
  • พื้นที่เขต 1 และเขต 2 จุดบริการ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ (เรือนเพาะชำ)  จำนวน 50,000 ถุง
  • พื้นที่เขต 3 และเขต 4 จุดบริการ ณ สนามกีฬากลางจิระนคร (หลังสนาม) จำนวน 50,000 ถุง

  1. จัดเตรียมช่องทางติดต่อและติดตามข้อมูลข่าวสาร และการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

– ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร 074–200005-7

– สายด่วนกุญชร โทร 074-200000

– สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่ FM 96.0 Mhz. โทร 074-200096

Line@   ได้แก่ 1.@hatyaicity  2.Hotline200000

 Facebook

1.เทศบาลนครหาดใหญ่            

2.สายด่วนกุญชร200000 เทศบาลนครหาดใหญ่

3.สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่ FM 96.0 Mhz.

Website

1.www.hatyaicity.go.th  เทศบาลนครหาดใหญ่             

2.www.hatyaicityclimate.org  สำหรับเฝ้าระวังน้ำท่วม

3.www.hatyaicity.iot.in.th  สำหรับติดตามระดับน้ำจากสถานีสูบน้ำ 

– ป้ายเตือนอุทกภัย จำนวน 12 จุด

1.หน้าสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่       2.สนามกีฬากลาง จิระนคร)

3.สะพานข้ามคลองเตย ถนนราษฎร์ยินดี    4.สะพานริมคลอง ถนนราษฎร์ยินดีซอย 7/1

5.สะพานท่าเคียน                             6.สะพานจันทร์วิโรจน์

7.หน้าศาลาลุงทอง                           8.หน้าโรงเรียนเทศบาล 2

9.สะพานข้ามคลอง ร.1                      10.สะพานอู่ตะเภา ฝั่งที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

11.สนามชุมชนบางหัก ถนนสาครมงคล     12.โชคสมาน 5 ซอย 7

เครือข่ายเสียงตามสายวิทยุชุมชน จำนวน 28 ชุมชน

“ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่”
เราจะเดินไปด้วยกัน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
“ร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันอุทกภัย เพื่อนครหาดใหญ่”
 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics