“กอช. ผนึกกำลัง ไอแบงก์ เปิดหน่วยรับสมัครสมาชิก สร้างหลักประกันบำนาญให้พี่น้องมุสลิม”

“กอช. ผนึกกำลัง ไอแบงก์ เปิดหน่วยรับสมัครสมาชิก สร้างหลักประกันบำนาญให้พี่น้องมุสลิม”
Spread the love

“กอช. ผนึกกำลัง ไอแบงก์ เปิดหน่วยรับสมัครสมาชิก สร้างหลักประกันบำนาญให้พี่น้องมุสลิม”

 

          กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บริการหน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. สร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณแก่กลุ่มลูกค้ามุสลิม สมัครและส่งเงินออมสะสมกับ กอช. ได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

“กอช. ผนึกกำลัง ไอแบงก์ เปิดหน่วยรับสมัครสมาชิก สร้างหลักประกันบำนาญให้พี่น้องมุสลิม”

          วันนี้ (27 ตุลาคม 2564) ณ ห้องโถงชั้น 23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (อาคารคิวเฮ้าส์อโศก) ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการให้บริการหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)  โดยมี นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และ นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ

          นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า  กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เชิญชวนกลุ่มลูกค้าพี่น้องมุสลิม ได้ตระหนักถึงการวางแผนทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับตนเองและครอบครัว ได้มีเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณกับ กอช.

          กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. การออมเพื่อการดำรงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง ดังนั้นเพื่อให้มีระบบการออมเพื่อดำรงชีพในยามชราครอบคุลมประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะประชากรภาคแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่เป็นแรงงานนอกระบบยังไม่ได้รับความคุ้มครองเพื่อการชราภาพอย่างทั่วถึง จึงทำให้บุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในความยากจนในวัยสูงอายุ อันเนื่องมาจากไม่มีช่องทางหรือโอกาสเข้าถึงระบบการออมเงินในขณะที่อยู่ในวัยทำงาน เพื่อสร้างความมั่นคงในบั้นปลายของชีวิตตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างวินัยในการออมของประชาชนคนไทยในวัยทำงาน จึงสมควรจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นช่องทางการออมขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองเพื่อการชราภาพให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบบำนาญ อันเป็นการสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการดูแลจากภาครัฐ

                  “กอช. ผนึกกำลัง ไอแบงก์ เปิดหน่วยรับสมัครสมาชิก สร้างหลักประกันบำนาญให้พี่น้องมุสลิม”

          โดยการออมเงินกับ กอช. เริ่มออมได้ตั้งแต่อายุ 15 ปี ถึงอายุ 60 ปี ออมเงินเริ่มต้นเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ได้เงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุของสมาชิก

อายุ >15  – 30 ปี         รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมสะสมสูงสุด 600 บาทต่อปี

อายุ >30 – 50 ปี         รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมสะสมสูงสุด 960 บาทต่อปี

อายุ >50 – 60 ปี         รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมสะสมสูงสุด 1,200 บาทต่อปี

 

          ซึ่งการออมกับ กอช. รองรับในทุกบริบทของชีวิต เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

          โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ไอแบงก์ ได้เป็นหน่วยรับสมัครสมาชิก และส่งเงินออมสะสมกับ กอช. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าพี่น้องมุสลิม มากขึ้น พร้อมได้ร่วมกันสร้างความตระหนักถึงการวางแผนทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับตนเองและครอบครัว ได้มีเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณกับ กอช.

          ทั้งนี้ สมาชิกสามารถสมัครรับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) รายเดือน เพื่อให้ออมเงินได้อย่างต่อเนื่อง ไม่พลาดรับเงินสมทบจากรัฐ โดยสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. มีความยืดหยุ่นในการออมสูง สามารถส่งเงินออมสะสมได้เมื่อพร้อม สิทธิในการเป็นสมาชิกคงเดิม เมื่ออายุ 60 ปี สมาชิกจะได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือน ประกอบด้วยเงินออมสะสม เงินสมทบจากรัฐ ผลตอบแทนจากการลงทุนร่วมกัน สามารถตรวจสอบยอดเงินออมสะสมและเงินสมทบจากรัฐได้ผ่านแอปพลิเคชัน “กอช.” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการออมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

          นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เผยว่า “การ     ลงนามความร่วมมือการให้บริการหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติในครั้งนี้ ไอแบงก์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการออมและสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มพี่น้องมุสลิมที่เป็นลูกค้าหลักของธนาคาร ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของกองทุนการออมแห่งชาติ ที่ต้องการขยายฐานสมาชิกกลุ่มลูกค้ามุสลิม จึงได้ลงนามร่วมมือกันให้ไอแบงก์เป็นตัวแทนรับสมัครสมาชิกและรับเงินออมสะสมของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการภาครัฐและส่งเสริมการออมของประชาชน สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตวัยชราของประชาชนที่ไม่มีหลักประกันทางรายได้ยามชราภาพ ให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินบำนาญ ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกและออมเงินสะสมกับ กอช. สามารถไปใช้บริการได้ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ iBank Call Center 1302” 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts