สัมมนา ผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล

สัมมนา ผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล
Spread the love

สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลส่วนภูมิภาค ประจำภาคใต้ ร่วมกับสมาคมพัฒนากีฬาหาดใหญ่ และเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดสัมมนาผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล ภาคใต้ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ทางด้านทักษะและความรู้ความสามารถในกีฬารักบี้ฟุตบอลแก่ “ผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล”

                 จากการที่ ดร.ยงศักดิ์ ณ สงขลา    ประธานคณะกรรมการสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลส่วนภูมิภาค ประจำภาคใต้    ได้เข้าพบหารือกับ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เรื่องการส่งเริมและการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลในหาดใหญ่ ให้กลับมาเป็นที่นิยม พัฒนาด้านการกีฬาในจังหวัดสงขลาและภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมา

สัมมนา ผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล

         ในวันนี้จึงได้มีโครงการสัมมนาผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลภาคใต้ ประจำปี 2564 ขึ้น โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีนายอัษฎากร สอนทอง รองประธานคณะกรรมการสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลส่วนภูมิภาค ประจำภาคใต้ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ นายธันย์สร หนูนาค เลขาธิการสมาคมพัฒนากีฬาหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และมีผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล ภาคใต้ จำนวน 66 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมสัมมนา มี ดร.ยงศักดิ์ ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลส่วนภูมิภาค ประจำภาคใต้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลส่วนภูมิภาค ประจำภาคใต้ และสมาคมพัฒนากีฬาหาดใหญ่ ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจิระนคร เ?สบาลนครหาดใหญ่

 

สัมมนา ผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล
         การสัมมนาผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล ภาคใต้ ในครั้งนี้ ก็เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ทักษะและความรู้ความสามารถในกีฬารักบี้ฟุตบอลแก่ “ผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล” ในทุกมิติ ให้เป็นบุคลากรทางการกีฬาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการฝึกสอน ฝึกซ้อมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้นักกีฬามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต “การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล ภาคใต้” และเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์การพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลของ สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลส่วนภูมิภาค ประจำภาคใต้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนาทางด้านทัศนคติในการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลควบคู่กันไป โดยกิจกรรมในการจัดทำ “คลีนิคผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล ภาคใต้” จะสามารถพัฒนาผู้ฝึกสอนให้มีการพัฒนาทางด้านทักษะความรู้ ความสามารถทางด้านทัศนคติและครอบความคิดในการทำงานร่วมกัน ส่งผลให้การพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลภาคใต้ ไปในทิศทางเดียวกันด้วย

สัมมนา ผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล สัมมนา ผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล สัมมนา ผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล สัมมนา ผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล สัมมนา ผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล สัมมนา ผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts