“ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก้ WC OK”

Spread the love

วันนี้ (2 ก.พ. 61) ที่โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา และภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม จัดเสวนาในกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก้ WC OK” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการดูแลและพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา โดยนางสาววิลาวรรณ โป้บุญส่ง ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นายนิมิต แสงเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายภาสิทธิ์ จันทมุณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลาและนายสืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก้ WC OK” เป็นกิจกรรมที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการส่งเสริมให้มีการผลักดันให้เกิดการตื่นตัวในการดูแลและพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ให้สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเริ่มขึ้นจากกรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวและใช้ตราสัญลักษณ์ WC OK ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมกรมการท่องเที่ยวและกรมกรมอนามัยเพื่อใช่ในการตรวจประเมินห้องน้ำ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ของกรมอนามัยในเรื่องของความสะอาดความพอเพียงและความปลอดภัยแลเกณฑ์ของกรมการท่องเที่ยวร่วมด้วย เช่น มีป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำไม่น้อยกว่า 2 ภาษา มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดและการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว

โดยโครงการห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ได้จัดให้มีกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ (2 ก.พ. 61) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะลงพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในส่วนของจังหวัดสงขลาได้คัดเลือกพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ย่านเมืองเก่าสงขลา ซึ่งมีห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน เป็นพื้นที่นำร่องและขยายผลต่อในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว”ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK “ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับและให้บริการนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว วัดชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนผู้ให้บริการยวดยานพาหนะและปั๊มน้ำมัน ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ดูแลและพัฒนาห้องน้ำให้สะอาดถูกหลักอนามัยสะดวก เพียงพอ ปลอดภัยได้มาตรฐาน

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics